Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Kulturalne Miasta Torunia

organizator:

Urząd Miasta Torunia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 04.05.2022

Stypendium Kulturalne Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

Konkurs jest przeprowadzany na podstawie uchwały nr 577/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 910).

Celem konkursu jest dokonanie wyboru wniosków dotyczących przyznania stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury zwanego dalej w treści ogłoszenia „stypendium” i ustalenie listy osób, którym stypendium zostanie przyznane na okres II półrocza 2022 r.

Wysokość stypendium wynosi 4.515 zł. brutto

Wniosek powinien dotyczyć projektu twórczego w następujących dziedzinach kultury:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • twórczość ludowa.

Projekt twórczy powinien spełniać następujące wymagania:

 • oryginalność koncepcji i wysoka jakość artystyczna,
 • precyzyjne określenie celów i rezultatów oraz właściwy dóbr środków i metod zmierzających do ich realizacji,
 • prezentować związki z Toruniem,
 • podkreślać znaczenie dla mieszkańców miasta Torunia,
 • wspierać promocję Torunia,
 • nie zawierać znamion komercyjności,
 • zostać zrealizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Preferowane będą wnioski dotyczące projektów twórczych, które mają znamiona debiutu w dziedzinie kultury oraz uwzględniające udział środków własnych wnioskodawcy. Za debiut uznawane jest zajmowanie się przez wnioskodawcę twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami w dziedzinie, której dotyczy wniosek, przez okres nie dłuższy niż 5 lat przed złożeniem wniosku.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia i zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe złożenia wniosku o przyznanie stypendium (III.1 ogłoszenia) na druku stanowiącym załącznik do uchwały nr 577/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2021 r. wraz z załącznikami oraz uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł. ( część I pkt 53 zał. do ustawy z dnia 16 lutego 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, z 2022 r. poz.91.)

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia kulturalne”.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie miasta Torunia;
 • dokumenty lub inne pisemne informacje lub materiały, potwierdzające fakt zajmowania się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami;
 • co najmniej jedną pisemną rekomendacje projektu twórczego, którego dotyczy wniosek, wydaną przez osobę fizyczną lub prawną, przedstawiciela instytucji kultury lub związku twórczego, mających dokonania w dziedzinie kultury, której dotyczy projekt twórczy lub innej organizacji mogącej ocenić projekt twórczy pod względem merytorycznym;
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Termin i miejsce składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w terminie: od 01 kwietnia do 04 maja 2022 r.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń pokój nr 2 lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu wskazanego w pkt. 1 decyduje data stempla pocztowego.

Procedura i termin rozstrzygnięcia konkursu

Wnioski nadesłane na konkurs oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów formalnych zostanie on wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, poprawy błędów oraz usunięcia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia. Brak udzielenia odpowiedzi w wymaganym terminie będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

Ocenie merytorycznej nie będą poddawane wnioski:

 • złożone po terminie naboru;
 • nie zawierające załączników do wniosku określonych w cz.II.4;
 • wskazujące na inną kwotę niż określona w cz. I.3 ogłoszenia tj. innej niż 4.515 zł. brutto;

Kryteria oceny merytorycznej projektu twórczego:

 • oryginalność koncepcji;
 • jakość artystyczna projektu twórczego;
 • czytelne i racjonalne określenie zakładanych celów i rezultatów projektu;
 • znaczenie projektu dla kultury Torunia;
 • rekomendacje projektu;
 • znamiona debiutu artystycznego w dziedzinie kultury, której dotyczy wniosek;
 • prawidłowość przygotowania budżetu, uwzględniającego kwotę stypendium w wysokości 4.515 zł. brutto;
 • uwzględnienie udziału środków własnych.

Decyzja w sprawie przyznania stypendium podjęta zostanie w terminie do 03 czerwca 2022 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Kultury, p. Piotr Giza, tel. 56 6118647, e-mail: p.giza@um.torun.pl

Umowa stypendialna, sprawozdawczość i rozliczenie stypendium

Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy stypendialnej zawieranej pomiędzy Gminą Miasta Toruń, zwaną dalej „Gminą” i osobą, której zostało przyznane stypendium, zwaną dalej „Stypendystą”.

Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji stypendium w terminie określonym w umowie.

Sprawozdanie z realizacji stypendium należy złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, w terminie do 31 stycznia 2023 r.

W przypadku sprawozdań nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.torun.pl

naszej bazie znajdują się też inne oferty stypendiów artystycznych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Torunia, Wydział Kultury
Wały gen. Sikorskiego 10
87-100 Toruń
tel. 56 611 87 67
wku@um.torun.pl
www.torun.pl