Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Świdnica

organizator:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia szkolne – Świdnica

Do 28 lutego 2014 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 456 zł.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w styczniu 2014r. , w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • stałego zasiłku z pomocy społecznej,
 • zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej,
 • alimentów,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dodatku mieszkaniowego.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 (na parterze). Informacja czynna codziennie w godz. 8.00-15.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej).

Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem wnioskodawcy.

Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Pomoc materialna w wyżej wymienionych formach przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami miasta Świdnica, tj. uczniom:

 • szkół podstawowych,
 • szkół gimnazjalnych,
 • szkół ponadgimnazjalnych,
 • szkół policealnych,
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych.

Informacje pochodzą ze strony: www.mops.bip.wizja.net

Kontakt

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Franciszkańska 7 w pokoju nr 11
58-100 Świdnica


www.mops.bip.wizja.net