Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne5
 • sportowe22
 • artystyczne15
 • muzyczne7
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Daleszyce

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Daleszyce

Zaiteresowanych otrzymaniem stypendium szkolnego na rok 2013/2014 uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o tego rodzaju świadczenie w Gminie Daleszyce. Wnioski o stypednium szkolne należy składać w terminie do 15 września 2013 r.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Daleszyce, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia.

Stypendium szkolne:

 • może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty 456 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

ZASIŁEK SZKOLNY – warunki otrzymnia:
Podanie o zasiłek szkolny należy złożyć do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11b, piętro I, pokój nr 108 w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

Zasiłek szkolny, w formie świadczenia pieniężnego przyznanego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, można otrzymac w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
• mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Daleszyce,
• w rodzinie zaistniało wyż. wym. zdarzenie.

Wsprawie stypendiów szkolnych interesanci przyjmowani są w Zespołe Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11b, piętro I, pokój nr 108, w godz. 8.00 – 15.00.

Informacja pochodzi z strony: daleszyce.pl/.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce
tel. 41 307 10 46
gmina@daleszyce.pl
www.daleszyce.pl