Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Pełczyce

organizator:

Urząd Gminy Pełczyce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Pełczyce

Burmistrz Gminy Pełczyce ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach (Gminne Centrum Informacji).
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi351 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207zł/ha przeliczeniowy.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach (Gminne Centrum Informacji)
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.pelczyce.pl

Stypendia szkolne 2011/2012
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pełczyce odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/111/08 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce.
Pomoc jest przeznaczona na zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne. Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego znajduje się w „informacji do wniosku na stypendium szkolne”.

Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 01 do 15 września 2011roku.
Wnioski należy składać do siedziby Urzędu Miejskiego w Pełczycach (Gminne Centrum Informacji):
Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
UWAGA: O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a). uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b). wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c). uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d). słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników;
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?
– zaświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień) z zakładu pracy,
– zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MGOPS (jeśli się korzysta lub nie korzysta)
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub oświadczenie o braku zarejestrowania
– zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (jeśli się jest rolnikiem)
– zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.) –jeżeli nie korzysta się z tych świadczeń, potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt
– zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym
– dowód otrzymania renty/emerytury (sierpień)
– dowód otrzymania alimentów (sierpień)

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
>na zasadach ogólnych:
zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
>w formie uproszczonej
zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia
>w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
>w formie karty podatkowej
decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

Informacje pochodzą ze strony www.pelczyce.pl

Kontakt

Urząd Gminy Pełczyce
ul. Rynek Bursztynowy 2
Pełczyce


www.pelczyce.pl