Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Ostrowice

organizator:

Urząd Gminy Ostrowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Ostrowice

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2011/2012

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIII/92/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrowice, Wójt Gminy Ostrowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Ostrowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny netto w wysokości 207 zł.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia;
2. pełnoletniego ucznia;
3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być przyznane w formach:
1). częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2). pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3). całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
4). świadczenia finansowego w przypadku, gdy realizacja stypendium w innej formie nie jest możliwa a dla ponadgimnazjalistów nie jest celowa oraz w przypadku, gdy w rodzinie występuje wielodzietność.

Stypendium szkolne przyznane w formie rzeczowej realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu faktur, rachunków lub w wyjątkowych sytuacjach paragonów.

Stypendium w formie rzeczowej może być przeznaczone wyłącznie na zakup: podręczników szkolnych, lektur szkolnych, zeszytów, pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, plecaka szkolnego, obuwia sportowego
na w – f, stroju na w – f, przyborów do nauki zawodu, okularów korekcyjnych, komputera, oprogramowania, multimedialnych programów edukacyjnych, tuszu do drukarki, biurka, krzesła do biurka.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŚWIADCZENIAMI O DOCHODACH.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy składać
w terminie od dnia 01.09.2011 r. do 15.09.2011 r. w Urzędzie Gminy Ostrowice (pokój nr 14).

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 14).

Informacje pochodzą ze strony www.ostrowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Ostrowice
Ostrowice 6
78-506 Ostrowice


www.ostrowice.pl