Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Powiatu Tarnowskiego dla uczniów i studentów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2019

Stypendia Powiatu Tarnowskiego dla uczniów i studentów

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z o załącznikami należy składać do dnia 10 października danego roku szkolnego/ akademickiego. Rozpatrzenie wniosków następuje do dnia 30 listopada danego roku szkolnego/akademickiego. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zainteresowani powiadamiani są na piśmie w terminie do 31 grudnia danego roku szkolnego/akademickiego.

O stypendium mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół Powiatu Tarnowskiego, którymi są: Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,
 • studenci szkół wyższych, studiujący w trybie dziennym na uczelniach publicznych do 25 roku życia,
 • absolwenci uczelni publicznych w roku ukończenia studiów do 25 roku życia.

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów szkół Powiatu Tarnowskiego oraz studentów – wyłącznie mieszkańców Powiatu Tarnowskiego ziemskiego. Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznawane jest uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. Przyznawane jest ono jednorazowo na okres roku szkolnego niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie jest stypendium socjalnym. Jest to wyróżnienie indywidualne dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny.

Stypendium może być przyznane uczniowi po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • po pierwszym roku nauczania za osiągnięcie średniej ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0,
 • w dziedzinie nauki – finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • w dziedzinie kultury i sztuki – finalistom i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • w dziedzinie sportu – medalistom zawodów co najmniej ogólnopolskich.

Stypendium może być przyznane studentom wyłącznie za wysoką średnia ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż:

 • 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
 • 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
 • 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.

Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, przy czym uzyskana średnia nie może być niższa niż 5,0. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku nauczania na studiach pierwszego stopnia.

W przypadku uczniów wymaganymi dokumentami są:

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego za miniony rok szkolny (w przypadku ubiegania się o stypendium za wysoką średnią ocen);
 • dyplomy potwierdzające osiągnięcia (w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia)

Uczeń ubiegający się o stypendium zarówno za średnią jak i za szczególne osiągnięcia składa 2 oddzielne wnioski.

W przypadku studentów wymaganymi dokumentami są:

 • wniosek
 • zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok akademicki, a w przypadku kontynuowania studiów magisterskich dodatkowo uwierzytelnioną kopię decyzji przyjęcia na studia magisterskie;
 • w przypadku studenta pierwszego roku – zaświadczenie z uczelni lub uwierzytelnioną kopię decyzji potwierdzające przyjęcie na studia oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku nauczania lub uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego.

Kancelaria Rady Powiatu
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów

Kierownik Kancelarii Rady Powiatu: Anna Fiołek
tel. 14  68-83-312, pokój 119

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 -15.30
e-mail: afiolek@powiat.tarnow.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 10 października danego roku szkolnego/akademickiego. Rozpatrzenie wniosków następuje do dnia 30 listopada danego roku szkolnego/akademickiego. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zainteresowani powiadamiani są na piśmie w terminie do 31 grudnia danego roku szkolnego/akademickiego.

Informacje pochodzą ze strony: bip.malopolska.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów
tel. 14  68 83 312, pokój 119
afiolek@powiat.tarnow.pl