Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • socjalne4
 • sportowe16
 • artystyczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2022/2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 01.08.2022

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2022/2023

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, finansowanego ze środków budżetu województwa, mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2021/2022 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 • w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen: w przypadku ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4, w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu), wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę,
 • uzupełnić podpisy w częściach V, VI i VII – dyrektora szkoły, rodzica lub pełnoletniego ucznia,,
  jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 1 sierpnia 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”,
  drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy załączyć:

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2021/2022,
  w przypadku uczniów szkół artystycznych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2021/2022, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w roku szkolnym 2021/2022,
 • oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków,
  oświadczenie o lokalizacji szkoły – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

Więcej wartych uwagi stypendiów dla uczniów znajdziecie w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 568

des.pomorskie.eu