Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 2020/2021

organizator:

Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 23.10.2020

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 2020/2021

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021”. Nabór wniosków kończy się 23 października 2020 roku.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego.

Wysokość stypendium w 2020 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta.

Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj.poniedziałek od 730-1800, wtorek –piątek od 730 -1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu,al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki.

Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wypełnić komputerowo według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, zgodnie ze wzorem dostępnym w Regulaminie.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

 • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości,stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę,w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
 • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
 • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Prosimy wymagane jest dostarczenie płyty CD zawierającej zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie: edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów, w terminie naboru wniosków (płyta zostanie zwrócona studentowi w dniu podpisania umowy lub listownie).

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
 • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka–zdanego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: edukacja.wrotapodkarpackie.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 80
marszalek@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

Dokumenty

do pobrania