Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 2020/2021

organizator:

Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 23.10.2020

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 2020/2021

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021”. Nabór wniosków kończy się 23 października 2020 roku.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego.

Wysokość stypendium w 2020 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta.

Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj.poniedziałek od 730-1800, wtorek –piątek od 730 -1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu,al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki.

Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wypełnić komputerowo według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, zgodnie ze wzorem dostępnym w Regulaminie.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

 • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości,stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę,w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
 • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
 • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Prosimy wymagane jest dostarczenie płyty CD zawierającej zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie: edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów, w terminie naboru wniosków (płyta zostanie zwrócona studentowi w dniu podpisania umowy lub listownie).

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
 • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka–zdanego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: edukacja.wrotapodkarpackie.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 80
marszalek@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

Dokumenty

do pobrania