Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • inne4
 • socjalne5
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

organizator:

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2017

Stypendia Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

W dniu 07.09.2017 Fundacja otwiera system umożliwiający złożenie wniosku o stypendium zwyczajne na rok szkolny 2017 / 2018.

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich przygotowała 9 stypendiów o wysokości 3000 PLN.

Regulamin

Stypendia za wyniki w nauce
1. Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:
A) wniosek aplikanta zawierający:
a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
a.4) średnią obliczoną na koniec I semestru danego roku szkolnego nie niższą niż 5,0** z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
B) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych
lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej
C) informacja od wychowawcy klasy o przewidywanej średniej ucznia na koniec roku szkolnego (z obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

3. Dokumenty należy składać poprzez system aplikacyjny on line pod adresem – http://aplikacje.bmslowinscy.pl zgodnie z harmonogramem naboru.
* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze
** w przypadku stypendiów za wyniki w nauce obowiązuje średnia obliczona na koniec I semestru danego roku szkolnego (w tym przypadku 2014/ 2015)
UWAGA! Przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.
.
Stypendia zwyczajne
1. Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:
A) wniosek aplikanta zawierający:
a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
a.4) średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5** z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
a.5) informacja o innych stypendiach, z których korzystał/ korzysta aplikant
B) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy wg wzoru:
ojciec + matka = razem, z podaniem ilości osób w gospodarstwie domowym oraz informacją o zdarzeniach nadzwyczajnych od ostatniej deklaracji
podatkowej (np. utrata pracy przez któregoś z rodziców).
UWAGA! Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2 tys. zł brutto miesięcznie.
Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych.***
C) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych
lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

3. Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji do systemu aplikacyjnego i elektroniczne wypełnienie aplikacji.
* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze
** w przypadku stypendiów zwyczajnych obowiązuje średnia obliczona na koniec poprzedniego roku szkolnego, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z ostatniego roku gimnazjum
*** złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować odebraniem stypendium i koniecznością zwrotu wypłaconych kwot

Na Wasze wnioski Fundacja czeka do 25.09.2017 do godz. 11:00.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 16.10.2017

Informacje pochodzą ze strony bmslowinscy.pl

LINKI:
Aplikacja online

Kontakt

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich
ul. Siejaka 29
64-800 Chodzież


bmslowinscy.pl