Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci76
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne33
 • sportowe26
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla krośnieńskich uczniów

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2015

Stypendia dla krośnieńskich uczniów

Uczeń może ubiegać się o  jedno z niżej wymienionych stypendiów:
 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
 • „Stypendium Młodego Zawodowca” dla najlepszych uczniów w zawodzie.
Stypendia przeznaczone są dla uczniów uczących się w krośnieńskich szkołach – gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Stypendia „Semper in altum” przyznawane są także uczniom szkół dotowanych przez Miasto. Stypendia przyznawane są nie tylko prymusom, ale także pasjonatom nauki, sportu, młodym artystom, którzy potrafią godzić swoje zainteresowania z rzetelnym wypełnianiem szkolnych obowiązków oraz wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Na stypendia motywacyjne mogą liczyć także uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nawet w  klasie pierwszej, jeżeli zadbali o bardzo dobre wyniki w ostatniej klasie gimnazjum.
Z wnioskiem o stypendium może wystąpić: rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył co najmniej miesięczną praktykę zawodową.
Wnioski na rok szkolny 2015/2016 składa się w dniach od 2 do 10 września 2015 r. w szkole, do której uczęszcza kandydat do stypendium.
Warto sprawdzić  o jakie stypendia można  zabiegać i jakie warunki spełnić, aby otrzymać stypendium na najbliższy rok szkolny, przy czym należy pamiętać, że stypendia na rok szkolny 2015/2016  przyznawane są na podstawie wyników i osiągnięć w roku szkolnym 2014/2015.
Stypendium „Semper in altum” 200 –  300 zł miesięcznie
kryteria obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategoriiw wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej kandydat otrzymał: co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych nie niższą niż 4,0 oraz ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oceny wyższe od dopuszczającej,  a ponadto  nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnych godzin lekcyjnych oraz wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium „Semper in altum”, może być przyznane stypendium za znaczące osiągnięcia w wysokości 60% kwot określonych odpowiednio dla danego typu szkoły.
Kryteria dla poszczególnych kategorii –  Kandydat ubiegający winien spełnić co najmniej jeden warunek  w danej kategorii.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
 • uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia, olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z kierunkowym kształceniem zawodowym, organizowanymi zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • uzyskał tytuł laureata lub znaczące wyróżnienie (miejsca I-III) w konkursach wielostopniowych o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym przez instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy, który potrafi udokumentować (np. publikacje, wystawy, patenty),
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
 • reprezentując szkołę, krośnieński klub sportowy, sekcję lub stowarzyszenie działające w Krośnie w zawodach, turniejach, konkursach organizowanych zgodnie z przepisami ustaw określających zasady uprawiania i organizacji sportu,
 • zdobył medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrał eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
 • w półfinałach mistrzostw województwa, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z miejsc kwalifikujących do finału lub w finale wojewódzkim zdobył miejsce I-III,
 • na szczeblu wyższym od powiatowego wielokrotnie osiągnął znaczące sukcesy w jednej lub kilku dyscyplinach sportu
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
 • uzyskał tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał czołowe miejsce (I-V) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim poprzedzonych kwalifikacjami lub zdobył miejsce (I-III) w  znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych przez instytucje kultury, i inne podmioty do tego uprawnione,
 • wykazał się znaczącym dorobkiem artystycznym (wystawy, publikacje, przeglądy i inne wydarzenia artystyczne).
Stypendium „Krośnieński Omnibus” – 200 zł miesięcznie
Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium „Krośnieński Omnibus”:
1). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium kandydat uzyskał łącznie:
a). średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:
5,5 – w gimnazjum,
5,2 – w liceum ogólnokształcącym,
4,75 – w przypadku technikum;
b). średnią ocen z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym, realizowanych w danym roku szkolnym nie niższą niż:
5,3 – w gimnazjum;
5,0 – w liceum ogólnokształcącym; dotyczy średniej z trzech przedmiotów obowiązkowych oraz jednego przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym, o ile jest inny niż przedmioty obowiązkowe,
4,5 – w technikum; dotyczy średniej wyliczonej z dwóch przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, w tym jednego realizowanego na poziomie rozszerzonym i dwóch przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu,
c). co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania,
2). posiada udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej,
3). godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych,
4). nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnych godzin lekcyjnych.
Stypendium Młodego Zawodowca – 100 zł miesięcznie
1). kryteria dla uczniów klas pierwszych:
a). na zakończenie gimnazjum otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując równocześnie średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech przedmiotów spośród następujących: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia,
b). z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych otrzymał wyniki wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej,
c). w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych;
2). kryteria dla uczniów klas wyższych niż pierwsza:
a). w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:
– świadectwo z wyróżnieniem,
– średnią ocen z matematyki i języka obcego nie niższą niż 4,0,
– średnią rocznych ocen z dwóch wybranych przedmiotów zawodowych, z wyłączeniem praktyki zawodowej nie niższą niż 5,0,
b). z obowiązkowej praktyki zawodowej w technikum, a zasadniczej szkole zawodowej z zajęć praktycznych otrzymał ocenę co najmniej 5,0,
c). zaliczył pozytywnie przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji zawodowej,
d). w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych.
Informacje pochodzą ze strony www.krosno.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno


www.krosno.pl