Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

organizator:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Biuro Funduszu)

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2012

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Celem programu „STUDENT II” jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Adresaci programu:
1. Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

 • studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
 • posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 • uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 • słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • uczniami szkół policealnych,
 • studentami uczelni zagranicznych,
 • studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym,
 • mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

2. Pomoc finansową w ramach programu mogą uzyskać także osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które spełniają łącznie następujące warunki:

 • były uczestnikami programu posiadając znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • uzyskały orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w trakcie uczestnictwa w programie, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – co najmniej pierwszego semestru nauki.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

 • opłaty za naukę (czesnego),
 • zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dojazdów,
 • związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu, mogą składać w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego br.:

 • Wnioskodawcy, którzy nie złożyli wniosku o dofinansowanie w terminie od dnia 10 września do dnia 10 października 2011 r. (lub, których wniosek został zweryfikowany negatywnie). Te osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza roku akademickiego (szkolnego) 2011/2012;
 • Wnioskodawcy pobierający naukę w szkołach, w których pierwszy semestr danego roku nauki rozpoczyna się w pierwszym półroczu 2012 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).

Wysokość udzielonego dofinansowania, uzależniona jest od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę (czesnego), sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samodzielnie czy wspólnie z rodziną) oraz od wyników w nauce. Sposób wyliczania wysokości dofinansowania, w tym kryteria przyznawania dofinansowania dla osób posiadających osiągnięcia w nauce określają procedury realizacji programu.

Informacje pochodzą ze strony www.pfron.org.pl.

Kontakt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Biuro Funduszu)
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

programy@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl