Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sprawy uczeń – kolejna edycja programu stypendialnego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Sprawy uczeń – kolejna edycja programu stypendialnego

W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK:
– uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
– uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:
– dzieciom z  klas zerowych;
– uczniom, którzy w roku szkolnym 2013/2014 otrzymają inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych – w łącznej kwocie przekraczającej 1.120  zł, czyli razem ze stypendium w ramach programu „Sprawny uczeń’ przekroczyłyby  kwotę – 2.120 zł;
– uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

JAKIE WARUNKI  NALEŻY SPEŁNIAĆ UBIEGAJĄC SIĘ O STYPENDIUM:

– posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lub lekarza orzecznika ZUS;
– pobierać naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych;
– zamieszkiwać na obszarze województwa dolnośląskiego;
– pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł, (osoby samotnie gospodarujące 542 zł);
– złożyć prawidłowe rozliczenie umowy zawartej w ramach wcześniejszej edycji programu „Sprawny uczeń” – warunek dotyczy osób korzystających w latach poprzednich ze wsparcia.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM:
– zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
– uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie);
– koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament);
– kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia);
– wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych;
– opłaty za naukę (czesne);
– zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie);
– dojazdy do szkoły.

GDZIE I DO KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, pok. nr 208, I piętro od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 16.00. DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU.
Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem: nazwa i adres Wnioskodawcy z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń”.

SKĄD POBRAĆ DRUK WNIOSKU WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI.

W JAKIEJ FORMIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK:
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub ręcznie i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej, z własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy).

CO NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU:
– kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia;
– oświadczenie o dochodzie Wnioskodawcy, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia. W przypadkach budzących wątpliwości Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów;
– oświadczenie do celów podatkowych;
– kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia;
– orzeczenie sądowe o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym ucznia – w przypadku gdy dotyczy.

CO BĘDZIE POTRZEBNE PRZY PODPISYWANIU UMOWY:
– ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ucznia;
– oświadczenie o wysokości otrzymanych stypendiów – do pobrania ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI;
– zaświadczenia o pobieraniu przez ucznia w roku szkolnym 2013/2014 nauki
w szkole lub realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki.

JAKI WYDZIAŁ PROWADZI SPRAWY ZWIĄZANE ZE STYPENDIAMI:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych (071) 770-41-46, (071) 770-41-48.

Informacje pochodzą ze strony www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. 71 770 41 46, 71 770 41 48

www.umwd.dolnyslask.pl