Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sonatina 1

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2017

Sonatina 1

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs SONATINA 1 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem osf.opi.org.pl.

Wnioski w konkursie SONATINA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które:
a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:
a) które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe we wszystkich dyscyplinach naukowych określnych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
b) w których kierownik projektu przedstawi kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora bądź przedstawi oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2017 r.;
c) w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesiące;
d) w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę na realizację przez niego stażu zagranicznego;
e) które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
f) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Sposób i kryteria oceny wniosków:
Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem.

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

 • spełnianie kryterium badań naukowych;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter projektu badawczego;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji projektu badawczego;
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa ośrodka, trafność wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu;
 • sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00

ncn.gov.pl