Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gmina Wojnicz: stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Wojniczu

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 06.07.2018

Gmina Wojnicz: stypendia dla uczniów

O wsparcie w formie stypendialnej mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:

 • Kryterium 1 – uczęszczanie do szkoły podstawowej lub klasy dotychczasowego gimnazjum, które zostały zakwalifikowane do projektu tj. kandydat na stypendystę musi być uczniem Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu lub klas dotychczasowego gimnazjum lub uczniem Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi lub klas dotychczasowego gimnazjum.
 • Kryterium 2 – średnia ocen ze wszystkich ocen na poziomie nie niższym niż 4,00, obliczona na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2017/2018
 • Kryterium 3 – dochód na jednego członka rodziny ucznia z roku poprzedzającego rok szkolny na który przyznawana jest pomoc stypendialna nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 1348 zł
 • Kryterium 4 – uczeń pochodzi z rodziny wielodzietnej

Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także za uzyskany tytuł w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W ramach ww. projektu przewidziana jest pomoc stypendialna dla 15 uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Pomoc przyznawana jest na okres 10 miesięcy od września 2018 r.
do czerwca 2019 r. w kwocie 300 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od 19.06.2018 r. do 06.07.2018 r. Do wniosku należy dołączyć:

 • Uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia edukacji w roku szkolnym 2017/2018.
 • Oświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający rok szkolny na który jest przyznawana pomoc stypendialna (za rok 2017 – zał. nr 1 do wniosku).
 • Oświadczenie o wywodzeniu się z rodziny wielodzietnej (zał. nr 2 do wniosku).
 • Diagnozę (zał. nr 3 do wniosku).
 • Inne dokumenty jeżeli uczeń ubiega się o dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Komplet wypełnionych dokumentów określonych w Regulaminie Programu Stypendialnego dla uczniów w projekcie pn. „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” – stanowiący załącznik do uchwały nr XXXII/336/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32 – 830 Wojnicz w godz. od 7.30 do 15.30.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Siudak – pracownik Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu, tel. 14 631 98 51.

Informacje pochodzą ze strony www.wojnicz.pl

Kontakt

Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu
Rynek 1
32-830 Wojnicz
tel. 14 631 98 51

www.wojnicz.pl

Dokumenty

do pobrania