stypendia szkolne dla uczniów

13.08.2019

Gdzie i kiedy można starać się o stypendium szkolne?

Kto przyznaje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne to świadczenie o charakterze socjalnym dla uczniów. Choć przyznaje je i wypłaca urząd gminy, to na jego realizację gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Kiedy możecie się starać się o stypendium szkolne?

Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września każdego roku. Wzory wniosków i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium szkolnego znajdziecie na stronie internetowej danej gminy.

W jakiej wysokości i na jaki okres gmina przyznaje stypendium szkolne?

Wysokość stypendium szkolnego wypłacanego uczniowi ( dane z 2029 r.) wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone przez okres od miesiąca do 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Według ustawy o systemie oświaty stypendium to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – ale tylko do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – ale tylko do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Jaki dochód uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego?

Ponieważ stypendium to jest świadczeniem o charakterze socjalnym, uczeń starający się o nie musi spełniać określone kryterium dochodu. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość tej kwoty wylicza się na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

W jakiej formie można otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium możne przyjąć formę:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium szkolnego znajdziecie w każdym gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Infografika, która przedstawia informacje zawarte w ww. artykule.

Ikony użyte w infografice zostały stworzone przez Smashicons dla www.flaticon.com na licencji CC 3.0 BY.

 

Stypendium szkolne nie jest jedynym stypendium, o które może się starać uczeń. Więcej ofert dla młodzieży znajdziecie w naszej bazie.