organizacja pracy szkół grafika

19.08.2020

Powrót do szkół w nowym roku szkolnym

Artykuły w czasie epidemii na portalu

Powrót do szkół jest jednym z głównych tematów rozmów nauczycieli, dyrektorów, rodziców, opiekunów i uczniów. Dlatego też przedstawiamy najważniejsze, najnowsze wytyczne dotyczące nowego roku szkolnego.

Na początku zaś przypominamy, że od marca jako zespół Fundacji Dobra Sieć dokładaliśmy starań, by informować Was o ważnych zmianach w szkolnictwie czy wsparciu organizacji w czasie pandemii.

Co zatem pojawiło się do tej pory na portalu Moje Stypendium?

Po pierwsze, kilka zestawień grantów i programów wsparcia dla instytucji, w tym:

Po drugie, pisaliśmy o Tarczy 4.0 dla organizacji pozarządowych.

Co więcej, w czerwcu zebraliśmy informacje o naszych kwartalnych działaniach w tym trudnym dla osób i instytucji czasie.

Zaś w poniższym artykule zebraliśmy podstawowe informacje nt. wytycznych MEN dla szkół.

Powrót do szkół – wytyczne MEN

Cóż, początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, więc coraz więcej osób zastanawia się, jak będzie wyglądać powrót do szkół.

W poprzednim tygodniu pojawiły się nowe informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po pierwsze, 11 sierpnia na stronie ministerialnej opublikowano artykuł z projektami 5 rozporządzeń dotyczących organizacji pracy w szkołach. Niestety, jak czytamy w informacji, konsultacje społeczne trwały jedynie do 12 sierpnia do g. 13.

Następnie, 12 sierpnia na konferencji prasowej zostały przekazane ogólne wytyczne – zalecenia dla dyrektorów szkół.

A zatem na niecałe trzy tygodnie przez początkiem zajęć udostępnione zostały wytyczne dotyczące tego, jak ma wyglądać powrót do szkół.

Powrót do szkół – trzy warianty

W tej części artykułu przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące trzech wariantów pracy szkół.

Trzy warianty, które przygotowało Ministerstwo, to:

 • system tradycyjny, czyli lekcje w klasach szkolnych,
 • tryb mieszany łączący stacjonarną pracę z klasą i zdalną z uczniami niemogącymi być w szkole,
 • system zdalny.

Co istotne, system zdalny można uruchomić dopiero za zgodą organu prowadzącego i tylko we współpracy z sanepidem.

Ogólnie rzecz biorąc, od 1 września uczniowie rozpoczną naukę w trybie tradycyjnym (stacjonarnie), z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Natomiast szkoły znajdujące się w strefie żółtej i czerwonej, z uwagi na większe ryzyko zakażenia wirusem, mają dodatkowe zalecenia.

Zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

Do głównych zaleceń MEN dla dyrektorów tych szkół należy:

 • możliwość ustalenia elastycznych godzin przychodzenia klas do szkoły (w odstępie czasowym),
 • organizacja pracy szkoły z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS,
 • możliwość ograniczenia przychodzenia osób trzecich na terenie szkoły,
 • wprowadzenie zasłaniania ust i nosa np. w szatniach, na korytarzach,
 • możliwość nieorganizowania wyjść grupowych/wycieczek szkolnych.

GIS wprowadził także możliwe dodatkowe zalecenia:

 • ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie placówki
 • pamiętać o obowiązku zachowaniu dystansu w przestrzeniach wspólnych lub zasłaniania ust i nosa (korytarze, szatnie)
 • wprowadzić zajęcia dla jednej klasy na jedną salę.

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć stacjonarnych i wprowadzić kształcenie mieszane – wariant B lub zdalne – wariant C.

Możliwe to zaś będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  Jednocześnie wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny.

Szkoła powinna funkcjonować w trybie mieszanym lub zdalnym nie dłużej niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny. Co ważne, dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału.

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C

Wariant B

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B (kształcenia mieszanego), jeśli państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna to za konieczne.

Kształcenie mieszane może dotyczyć organizowania zajęć:

 • w mniejszych grupach,
 • dla części klas,
 • przeznaczonych dla pojedynczych.niewielkich grup uczniów.

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie czy przewlekle chorych. Dotyczy to także dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.

Wariant C

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych za zgodą organu prowadzącego i po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uczelnie zdalne ma dotyczyć szkół w powiatach o dużym zagrożeniu epidemicznym lub w których będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób.

Informacja o zachorowaniach w szkole

Co istotne, informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od:

 • lekarza,
 • rodziców lub pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, placówki lub
 • innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu.

Taką informację weryfikuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przeprowadza on wówczas dochodzenie epidemiologiczne. A w razie potrzeby podejmuje czynności w celu zapobiegania szerzeniu się zachorowań.

Co sytuacji podejrzenia zakażenia?

W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły lub placówki, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu. Następnie osoba ta powinna poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły.

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Dalsze zalecenia przekaże powiatowa stacja sanitarno-epidemioloiczna.

Kryteria wydawania opinii przez inspektora sanitarnego

Ponadto, podczas wspomnianej konferencji prasowej zastępczyni Głównego Inspektora Sanitarnego, Izabela Kucharska, przedstawiła kryteria wydawania opinii przez inspektora sanitarnego do innej organizacji szkół. Wydanie takiej opinii zależne będzie zatem od:

 • zakażenia SARS-CoV-2 w szkole lub placówce,
 • lokalnej sytuacji epidemicznej,
 • kwarantanny któregoś z uczniów lub pracowników,
 • opinii lekarza (dot. chorób przewlekłych) oraz
 • orzeczenia o indywidualnym nauczaniu.

Powrót do szkół – najczęstsze pytania

Na stronie Ministerstwa znajduje się także lista kilkudziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących powrotu do szkół. Pytania dotyczą m.in. sposobu zawiadamiania o przypadkach COVID-19, roli państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych czy kwarantanny ucznia lub nauczyciela.

Źródła:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach po 1 września br.?, www.gov.pl (dostęp: 18.08.2020 r.).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół, www.gov.pl (dostęp: 18.08.2020 r.).