Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs poznańskich instytucji kultury „Ciąg dalszy nastąpi cz. 2”

organizator:

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 27.11.2020
wartość nagrody: 16 000 zł

Konkurs poznańskich instytucji kultury „Ciąg dalszy nastąpi cz. 2”

1. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są, działające w porozumieniu z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta, poznańskie Instytucje Kultury.

Lista instytucji współorganizujących konkurs:
TEATR ANIMACJI, CENTRUM SZTUKI DZIECKA, ESTRADA POZNAŃSKA, TEATR MUZYCZNY, CENTRUM KULTURY ZAMEK, TEATR ÓSMEGO DNIA, WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

2. Cele konkursu
Celem konkursu jest zgromadzenie i nagrodzenie propozycji koncepcji projektów/działań artystycznych i badawczych, w tym w aspekcie technicznym, posługujących się dowolnym językiem różnych form kultury (z obszaru sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, literatury, kina, działań edukacyjnych i interdyscyplinarnych).

3. Oczekiwania organizatorów
Oczekiwaniem organizatorów jest zebranie najciekawszych koncepcji projektów/działań artystycznych i badawczych, w tym w aspekcie technicznym (np. koncepcji scenariuszy teatralnych, filmowych i edukacyjnych, tekstów literackich, propozycji wystaw, programów badawczych). Ze względu na specyfikę czasów pandemii konkurs został pomyślany jako miejsce wymiany idei. Instytucje nie podejmują zobowiązania realizacji nadesłanych projektów bądź ich zarysów, choć tego typu pożądana konsekwencja udziału w konkursie, jest w przyszłości możliwa.

4. Uprawnieni uczestnicy
W konkursie wziąć mogą udział osoby fizyczne lub kolektywy twórcze (artystyczno-realizacyjne/techniczne) składające się z grupy do 4 osób, mieszkające w Poznaniu lub w Aglomeracji Poznańskiej, które ukończyły 18 rok życia, a ich dochód w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy (marzec-październik) w sumie nie przekroczył wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 20 800 zł brutto (8 miesięcy x 2 600 zł brutto m-c).
UWAGA – w przypadku kolektywu twórczego ww. kryterium zarobkowe dotyczy każdego członka tegoż kolektywu.

5. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie drogą elektroniczną do Centrum Kultury ZAMEK, wypełnionego formularza, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, zawierającego koncepcję projektu/działania, odpowiadającego swym charakterem profilowi programowemu instytucji. Pracę należy nadesłać na adres e-mail: a.maszewski@ckzamek.pl Nadesłanie koncepcji projektów/działań oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych aplikującego/aplikującej/aplikujących na potrzeby niniejszego konkursu. Nadesłane koncepcje projektów/działań nie będą odsyłane.
UWAGA – każdy z uczestników wybiera jednego adresata – instytucję, której profil programowy, według rozeznania autora, najbardziej odpowiada charakterowi przygotowanej propozycji.

6. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest suma 4 000 zł brutto w przypadku pracy indywidualnej, wypłacona jednorazowo, przelewem na konto podane przez nagrodzonego uczestnika konkursu. Nagrodą dla grupy/kolektywu jest suma do 16 000 zł brutto (max. kwota dla każdej osoby to 4 000 zł brutto czyli 2 osoby – max. 8 000 zł, 3 osoby – max. 12 000 zł, 4 osoby – max. 16 000 zł) w zależności od liczby członków/członkiń kolektywu, wypłacona jednorazowo w równych częściach na każdą osobę, przelewami na konta podane przez nagrodzonych uczestników konkursu.
Wypłata następuje na podstawie zawartej z nagrodzonym uczestnikiem umowy (np. o przeniesienie niewyłączne autorskich praw majątkowych).
Organizator zastrzega prawo nieprzyznania części lub wszystkich nagród w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego zgłoszonych koncepcji projektów/działań.

7. Zasady rozstrzygnięcia konkursu i prac Komisji konkursowej
1. Nagrody zostaną przyznane przez pięcioosobową Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektorkę Centrum Kultury ZAMEK, w skład której wejdą: przedstawiciele strony społecznej (Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza/Komisji Dialogu Obywatelskiego/Wielkopolskiego Apelu Artystów) przedstawiciele instytucji kultury oraz fakultatywnie, przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.
2. Komisja powoływana jest przez Dyrektora Instytucji na czas realizacji procedury konkursowej i ulega rozwiązaniu po dokonaniu wyboru nagrodzonych.
3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Komisji przewodniczy Przewodniczący, wybrany spośród jej członków bezwzględną większością głosów.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji,
6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
7. Wyboru nagrodzonych dokonuje się w głosowaniu niejawnym w obecności co najmniej połowy członków składu Komisji.
8. Dokonując wyboru laureatów Komisja kieruje się kryteriami oceny merytorycznej, wskazanymi w pkt 8B.
9. Wyniki swoich prac Komisja przedstawia Dyrektorowi Instytucji w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków obecnych podczas głosowania.

8. Kryteria oceny nadesłanych prac:
A) FORMALNE:
1. Formularze, które wpłynęły w terminie, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1, podlegają badaniu pod kątem spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w pkt 8A ppkt 3.
2. W przypadku, gdy formularz nie spełnia wymogów formalnych, z zastrzeżeniem pkt 8A pkt ppkt 3, aplikujący/aplikująca wzywany/a jest do ich uzupełnienia w terminie 3 dni.
3. Pozostawia się bez rozpoznania:
1) formularze, które wpłynęły po terminie, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1;
2) formularze zawierające braki formalne, których nie uzupełniono w terminie, o którym mowa w pkt 8a ppkt 2;
3) formularze niezawierające oznaczenia aplikującego/aplikującej/aplikujących ani innych informacji pozwalających na ich ustalenie;
4) formularz wypełniony nieczytelnie;
5) formularze dotyczące aplikujących, którzy zmarli przed przyznaniem stypendium;
6) formularze dotyczące aplikujących będących członkami/członkiniami Komisji, o której mowa w pkt 7;
6. Formularze, co do których nie zachodzi żadna okoliczność wskazana w pkt 8A ppkt 1-5, przekazuje się Komisji, o której mowa w pkt 7.

B) MERYTORYCZNE:
1. ocena wartości artystycznej i poznawczej nadesłanych prac;
2. ocena sytuacji zawodowej wynikającą z pandemii COVID-19;
oraz w przypadku prac zespołowych
3. ocena oryginalności i profesjonalizmu rozwiązań technicznych, zawartych w przedstawionej koncepcji projektów/działań.

9. Terminy
1) Zgłoszenie prac winno nastąpić do godz. 23.59 dnia 27.11.2020 r. O zachowaniu terminu decyduje moment wpływu pracy do Centrum Kultury ZAMEK
2) Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 08.12.2020 r., a wypłata przyznanej nagrody najpóźniej do dnia 22.12.2020 r., pod warunkiem zawarcia z nagrodzonym uczestnikiem/uczestniczką stosownej umowy dotyczącej autorskich praw majątkowych do nagrodzonej koncepcji projektów/działań.

10. Prawa do dysponowania zawartością nadesłanych projektów
Zgłaszający/a koncepcję projektów/działań , w przypadku przyznania nagrody, zobowiązuje się do przeniesienia na Centrum Kultury ZAMEK majątkowych praw autorskich lub licencji do opracowanej koncepcji w zakresie uzgodnionym odrębnie (obejmującym co najmniej prawo do publicznej prezentacji koncepcji pracy konkursowej, jej zwielokrotnienia drukiem oraz zamieszczenia w internecie, celem udostępnienia publiczności) oraz udzielenia prawa do publicznego prezentowania wizerunku nagrodzonego i informacji o nagrodzonym.

Informacje pochodzą ze strony: ckzamek.pl

Poszukajcie także innych konkursów artystycznych w serwisie Moje Stypendium! 

Kontakt

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. 61 6465 276
a.maszewski@ckzamek.pl
ckzamek.pl

Dokumenty

do pobrania