Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Papieski

organizator:

Fundaca "Instytut Tertio Millenio"

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.03.2011

Konkurs Papieski

Konkurs Papieski, jest organizowany przez Fundację „Instytut Tertio Millenio”, mającą swoją siedzibę w Krakowie.

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie skierował Ojciec Święty do Młodych.

Konkurs skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1991 roku, które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby móc się zarejestrować, uczeń musi podać pewne wskazane przez Organizatora dane osobowe. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczniów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i przekazywane jedynie komisji konkursowej.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Uczestnicy rejestrują się na stronie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.konkurspapieski.pl

Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 • login Uczestnika, który będzie jawny dla innych użytkowników serwisu
 • imię i nazwisko Uczestnika
 • numer PESEL Uczestnika
 • kontakt bezpośredni do Uczestnika w postaci adresu e-mail
 • nazwę i dokładny adres szkoły wraz z kodem pocztowym
 • imię i nazwisko opiekuna odpowiedzialnego za udział ucznia w konkursie, login, który opiekun podał przy rejestracji oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego do opiekuna
 • informację o przynależności ucznia do instytucji partnerskich Konkursu

Opiekunowie Uczestników mogą zarejestrować się w serwisie w celu uzyskania informacji o wynikach swoich podopiecznych. Zarejestrowanie się na stronie internetowej Konkursu jest tożsame ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w konkursie na opiekuna, którego uczniowie zdobyli najwyższą ilość punktów w etapie I.

Zgłoszenie opiekuna powinno zawierać:

 • login opiekuna, który będzie jawny dla innych użytkowników serwisu
 • imię i nazwisko opiekuna
 • numer PESEL opiekuna
 • bezpośredni kontakt do opiekuna w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego

Rejestracji w serwisie Konkursy można dokonać w terminie do 8 marca 2011 r. Rejestracja będzie potwierdzana przez Organizatora Konkursu e-mailem wysłanym na adres podany przez Uczestnika lub Opiekuna. Pod każdym adresem e-mail i każdym numerem PESEL może zarejestrować się wyłącznie jeden Uczestnik.

Zwycięzcy którejkolwiek z wcześniejszych edycji Konkursu nie mogą startować w Konkursie ponownie. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika. Uczestnik i Opiekun Uczestnika Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy danych. Po zgłoszeniu chęci usunięcia danych z bazy konto Uczestnika lub Opiekuna zostaje dezaktywowane i ostatecznie usunięte w terminie do 30 maja 2011 roku.

Konkurs składa się z czterech etapów.

Etap I (od 8 lutego do 8 marca 2011 r.) obejmuje quiz on-line złożony z dwudziestu losowo wybranych pytań – pytania będą się odnosiły do jednej z trzech zamieszczonych na stronie internetowej Konkursu ścieżek dydaktycznych – „Kultura”, „Ojczyzna” lub „Rodzina” – uczeń wybiera jedną z nich, zapoznaje się materiałami (teksty, fragmenty homilii, fakty dotyczące życia Jana Pawła II, materiały filmowe) i o zarejestrowaniu na stronie internetowej www.konkurspapieski.pl ma możliwość rozwiązania Quizu z w okresie 08.02.-08.03.2011. Aby móc uczestniczyć w kolejnym etapie Konkursu Uczestnik jest zobowiązany zdobyć określoną przez Organizatora ilość punktów. Wyniki zostaną podane uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej bezpośrednio po rozwiązaniu quizu.

Etap II (marzec 2011 r.) w formie testu on-line, będzie odbywał się w tym samym czasie dla wszystkich Uczestników. Czas rozpoczęcia i zakończenia testu zostanie określony przez Organizatora. Maksymalny czas jego rozwiązania wynosi 60 minut.
tematyka testu obejmuje biografie Karola Wojtyły do 1978 r., przebieg pielgrzymek do Polski do roku 1991 oraz zagadnienia z lektur. Listę lektur i dostęp do lektury obowiązkowej zapewnia Organizator na stronie internetowej Konkursu.

Do III etapu zostanie zakwalifikowanych 20 Uczestników z każdego regionu, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w I etapie. W przypadku gdy region obejmuje więcej  niż jedno województwo, Koordynator Regionalny może zadecydować o zwiększeniu liczby Uczestników zakwalifikowanych do II etapu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora w formie wiadomości elektronicznej do 26 marca 2011 r. Imiona i nazwiska zakwalifikowanych Uczestników oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną również umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

Etapy III i IV będą odbywały się na szczeblu regionalnym koordynowanych w poniżej podanych ośrodkach:

 • Gdańsk – dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • Katowice – dla uczniów z województwa śląskiego
 • Kraków – dla uczniów z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego
 • Lublin – dla uczniów z województwa lubelskiego
 • Poznań – dla uczniów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego
 • Szczecin – dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego
 • Toruń – dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Warszawa – dla uczniów z województwa łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego
 • Wrocław – dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego

Etap III (od 28 marca do 18 kwietnia 2011 r.) obejmuje napisanie eseju w oparciu o nauczanie Jana Pawła II na jeden spośród kilku tematów podanych przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu. Eseje należy nadsyłać w postaci pliku w formacie .doc lub .pdf na adres podany przez Organizatora. Praca nie może liczyć mniej niż 3 strony i więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1,5, 1800 znaków na stronie wraz ze spacjami).

Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora dla każdego regionu. Arkusze oceny prac będą dostępne na stronie www.konkurspapieski.pl po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do tego etapu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną do 26 kwietnia 2011 r. Imiona i nazwiska zakwalifikowanych Uczestników oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną również umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

Etap IV (14 maj 2011 r.) polega na obronie ustnej eseju napisanego przez ucznia w II etapie przed trzyosobową komisją finałową wskazaną przez Organizatora. Komisja składać się będzie od 3 do 4 osób, przy czym głos decydujący przy ustalaniu oceny należy do Przewodniczącego danej komisji. Do tego etapu zostaną zakwalifikowani autorzy od 3 do 5 najlepszych prac każdego regionu. Zakres pytań dotyczy tematów podjętych przez Uczestnika w eseju. Terminy finałów w poszczególnych miastach zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu do 30 kwietnia 2011 roku.

Kryteria oceny wypowiedzi uczestnika zostaną umieszczone na stronie Konkursu po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do III etapu.
Na ostateczny wynik składają się trzy oceny z kolejnych etapów Konkursu z następującą wagą: 50% oceny z III etapu, 20% oceny z II etapu oraz 30% oceny z I etapu.
Wyniki III etapu ogłoszone zostaną przez Organizatora podczas gali finałowej, która odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu etapu finałowego. Imiona i nazwiska finalistów oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną również umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

Uroczyste gale finałowe kończące Konkurs oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędą się w poszczególnych ośrodkach regionalnych w dniu finału. Zostaną na nie zaproszeni Uczestnicy II i III etapu Konkursu.

W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody w każdym regionie:

 • Nagroda Główna – jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która uzyskała najwyższą sumaryczną ilość punktów ze wszystkich III etapów.
 • Nagroda dla najlepszej szkoły. W każdym regionie szkoła, której Uczestnicy będą najliczniej prezentowani w I etapie otrzyma nagrodę specjalną. W przypadku tej samej liczby uczestników, nagrodę otrzyma ta szkoła, której uczniowie zakwalifikowani do I etapu osiągnęli łącznie najwyższą ilość punktów w I etapie. najlepsza szkoła będzie wybierana na podstawie 80% ogółu najlepszych wyników.
 • Nagroda Specjalna dla najlepszego opiekuna zarejestrowanego w serwisie Konkursu. Przyznawana zarejestrowanemu opiekunowi, którego uczniowie uzyskali w I etapie Konkursu najwyższą ilość punktów. Najlepszy opiekun wybierany będzie na podstawie 75% ogółu najlepszych wyników.

Lista pozostałych nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Konkursu do dnia 30 kwietnia 2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.konkurspapieski.pl

Kontakt

Fundaca "Instytut Tertio Millenio"
ul. Dominikańska 3/13
31-043 Kraków
tel.: (12) 423 11 75

www.konkurspapieski.pl