Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekty edukacyjne – Własność to odpowiedzialność

organizator:

Ministerstwo Skarbu Państwa

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.03.2010

Konkurs na projekty edukacyjne – Własność to odpowiedzialność

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło konkurs na opracowanie i realizację projektu edukacyjnego na temat własności prywatnej i prywatyzacji skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekty edukacyjne proponowane przez uczestników konkursu powinny dotyczyć własności prywatnej i prywatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji giełdowej.

Preferowane będą projekty długookresowe, o zasięgu ogólnopolskim, wieloelementowe to jest obejmujące np. organizację konferencji, wykładów, warsztatów, konkursów oraz opracowanie publikacji i multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Realizacja przedsięwzięć powinna przebiegać w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2010 roku.

Planowany maksymalny budżet przeznaczony na działania edukacyjne skierowane do uczniów wynosi 180 000 PLN. Kwota nie obejmuje wkładu własnego, który powinien stanowić co najmniej 10% kosztów projektu. Udział własny może być wkładem rzeczowym lub osobowym.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego do dnia 5 marca 2010 r. do godziny 12:00, adres: Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, II piętro, pok. 214. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej opisem: „Konkurs na opracowanie i realizację projektu edukacyjnego zakresu własności prywatnej i prywatyzacji skierowanego do uczniów szkół ponagimnazjalnych. Nie otwierać przed 5 marca 2010, godz. 12.00”. Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie.

Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa www.bip.msp.gov.pl oraz w Serwisie Edukacja: edukacja.msp.gov.pl .

Pytania dotyczące konkursu należy kierować pisemnie – faksem na numer: 22 629 98 38

Konkurs jest prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Kontakt

Ministerstwo Skarbu Państwa
Krucza36/Wspólna 6
Warszawa
(22) 695 81 62
edukacja@msp.gov.pl
edukacja.msp.gov.pl