Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace mag­is­ter­skie i dok­torskie dotyczące pracy i poli­tyki społecznej

organizator:

Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Konkurs na prace mag­is­ter­skie i dok­torskie dotyczące pracy i poli­tyki społecznej

Konkurs jest organizowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patronat nad uroczystością wręczenia nagród sprawuje Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.
Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac:
– mag­is­ter­s­kich,
– doktorskich.
Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Prze­wod­niczący Komisji Konkur­sowej może, za zgodą Komisji, powołać recen­zen­tów spoza Komisji Konkur­sowej, dla doko­na­nia oceny zgłos­zonych prac.
Orga­ni­za­cyjną obsługę dzi­ałal­ności Komisji Konkur­sowej zapew­nia Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

Celem konkursu jest:

 • zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej;
 • ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Przed­miot Konkursu
Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2016 i 2017, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.
Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień doktora. Przed­miotem konkursu są zarówno prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, jak i wiec­zorowych oraz zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w języku pol­skim lub angielskim. Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane do 15 października 2017 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).
Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami, ufun­dowanymi przez Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Wyniki konkursu będą ogłos­zone w grud­niu 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.ipiss.com.pl

Kontakt

Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bel­lotiego 3 b
01–022 Warszawa
tel. 53 67 511, 53 67 530
j.miroslaw@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl