Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne20
 • naukowe18
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą

organizator:

Oddział PAN w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2014

Konkurs dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą

Nagrodę przyznaje Prezes Akademii na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Środki pochodzą z puli środków przeznaczonych na nagrody naukowo-organizacyjne Prezesa PAN

Nagroda nadawana jest za oryginalne osiągnięcia badawcze doktoranta, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
– w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim
– nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku
– zgłasza do konkursu 1 oryginalną opublikowaną pracę twórczą (lub monografię)

Osiągnięcie uznaje się za opublikowane w danym roku, jeśli ukazało się drukiem (pełne dane bibliograficzne) lub zostało udostępnione w wersji elektronicznej „on-line early” (ahead of print) i posiada numer DOI.

Nagrody przyznawana jest w pięciu obszarach:

 • nauk humanistycznych i społecznych
 • nauk biologicznych i rolniczych
 • nauk ścisłych i nauk o Ziemi
 • nauk technicznych
 • nauk medycznych

Kryteriami oceny osiągnięcia są:

 • oryginalność i wartość poznawcza osiągnięcia,
 • wkład kandydata w osiągnięcie:
 • praca jedno-, dwu-, czy wieloautorska
 • pozycja pierwszego autora w pracy wieloautorskiej, w przypadku nauk, gdzie pozycja autora świadczy o wkładzie w dane osiągnięcie (np. nauki biologiczne, rolnicze, ścisłe, nauki o Ziemi)
 • oświadczenie promotora pracy doktorskiej o wkładzie doktoranta w zgłoszoną do konkursu pracę twórczą, ze wskazaniem, na czym ten wkład polegał i jaki był procentowy udział kandydata(-ki)
 • ranga czasopisma (wyrażona wartością impact factor dla roku poprzedzającego opublikowanie pracy oraz aktualną punktacja MNiSzW) lub wydawnictwa (w przypadku monografii)
 • oddźwięk w środowisku naukowym osiągnięcia (np. cytowania, komentarze w czasopismach naukowych itp.)

Ocenę osiągnięć dokonuje pięć 5-osobowych zespołów, właściwych dla wyodrębnionych obszarów, powołanych przez Prezydium Oddziału PAN.

Każdy zespół oceniający może przyznać wnioskować o tylko jedną nagrodę, dla jednego badacza. Zespół może również uznać, że w danym konkursie żaden z wniosków nie zasługuje na wyróżnienie.

Wyniki postępowania konkursowego podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.

Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu przedstawia Prezesowi Akademii wniosek o przyznanie nagród w pięciu powyższych obszarach nauki, wraz z propozycją ich wysokości

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną do Oddziału PAN w Poznaniu, w okresie między 1. stycznia i 1. marca, na formularzu dostępnym na stronie http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm, na adres: kamila.sobkowska@pan.pl

Wyniki konkursu ogłaszane są podczas najbliższego Zgromadzeni Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu (maj/czerwiec), a laureaci zobowiązani są do zaprezentowania nagrodzonej pracy podczas otwartej części tego Zgromadzenia.

Informacje pochodzą ze strony www.pan.poznan.pl

Kontakt

Oddział PAN w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań


www.pan.poznan.pl