Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Brokerzy Innowacji

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.05.2013

Konkurs Brokerzy Innowacji

Przedmiotem konkursu jest realizacja działań mających na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

W konkursie zostanie wyłonionych do finansowania maksymalnie 30 wniosków złożonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, zwane dalej „jednostkami”, współpracujące z uczelnianymi centrami transferu technologii, wskazujących brokerów innowacji działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych. Wybrani brokerzy innowacji, działający na rzecz jednostki, będą zobowiązani do realizacji następujących zadań:

 • identyfikowania projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje;
 • budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Zadania, o których mowa, broker innowacji będzie realizował w szczególności przez następujące działania:

 • nawiązywanie kontaktów i organizację spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych (minimum cztery spotkania w miesiącu, udokumentowane każdorazowo notatką na temat przebiegu spotkania, osiągniętych rezultatów oraz postępu prowadzonych prac);
 • przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających, w ocenie brokera, wysoki potencjał komercyjny wraz z analizą przesłanek uzasadniających taką ocenę;
 • inicjowanie zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych;
 • poszerzanie kompetencji w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczestnictwo w szkoleniach dla brokerów innowacji organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”.

Jednostka, na rzecz której broker innowacji będzie realizował swoje zadania, we współpracy z uczelnianym centrum transferu technologii, będzie koordynować i monitorować ich realizację. Jednostka będzie odpowiedzialna przed Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministrem”, za prawidłowość realizacji zadań brokera innowacji.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki, które spełniają następujące warunki:

 • współpracują z uczelnianymi centrami transferu technologii utworzonymi nie później niż rok przed dniem złożenia wniosku;
 • funkcjonują w ramach uczelni posiadających przyjęty przez senat, a w przypadku uczelni niepublicznych – przez organ wskazany w statucie, regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; dopuszcza się również posiadanie projektu takiego regulaminu.

W ramach programu:

 • jednostka może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, w którym wskaże nie więcej niż jednego kandydata na brokera innowacji;
 • możliwe jest sfinansowanie nie więcej niż 5 wniosków złożonych przez jednostki funkcjonujące w ramach danej uczelni.

Brokerem innowacji może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Realizacja zadań w ramach programu nie może trwać dłużej niż do dnia 30 września 2015 r.

Kwota przeznaczona na realizację całego programu wynosi 6,5 mln zł. Całkowity koszt finansowania zadań objętych jednym wnioskiem nie może przekroczyć 200 tys. zł. Kwota wsparcia może zostać zwiększona o dodatek specjalny w wysokości 9 tys. zł w przypadku doprowadzenia przez brokera innowacji do powstania spółki typu spin off lub w wysokości 7 tys. zł w przypadku doprowadzenia przez brokera innowacji do zawarcia umowy licencyjnej.

Wniosek należy złożyć za pomocą jednego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – w przypadku ePUAP niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą tzw. zaufanego profilu albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/e-urzad/zalatw-sprawe-elektronicznie/,
 • e-nośnika (nośnika elektronicznego) – w przypadku nośnika elektronicznego uwierzytelnienie odbywa się wyłącznie za pomocą e-podpisu kwalifikowanego; przesłanego pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Brokerzy Innowacji”).

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Strategii pod adresem e-mail: brokerzyinnowacji@nauka.gov.pl.

Regulamin kunkursu znajduje się: tu

Informacja pochodzi ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

brokerzyinnowacji@nauka.gov.pl.
www.nauka.gov.pl