10.01.2016

Jakie są kryteria ubiegania się o stypendia?

Kryteria ubiegania się o stypendia dobierane są zgodnie z preferencjami organizatora danego programu, jego profilem działalności, czy potrzebami konkretnej grupy społecznej, do której skierowane są stypendia. Jakie warunki kandydaci powinni spełniać najczęściej? Zobaczmy.

Poziom edukacji/wiek

Najwięcej ofert stypendiów jest dla osób uczących się. Kryterium wieku czy poziomu edukacji są ważne i praktycznie zawsze określane przez organizatorów. Najrzadziej kandydatów na konkretnym etapie edukacji szukają przyznające stypendia samorządy. Jednak one często udzielają stypendiów artystycznych czy sportowych, a tutaj nie etap edukacji jest istotny, a wiek kandydata do stypendium.

Sytuacja materialna

W Polsce najczęściej przyznawane są stypendia naukowe, socjalne i naukowo-socjalne. W przypadku stypendiów naukowo-socjalnych i socjalnych ważnym kryterium jest maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Organizatorzy programów stypendialnych jasno określają pułap finansowy, od którego kandydat może aplikować – pamiętajmy, że w każdym przypadku może to być inna kwota.

Osiągnięcia

W stypendiach naukowych kluczowe są osiągnięcia naukowe. Aż 70% organizatorów programów stypendialnych zwraca na to uwagę1. Osiągnięcia naukowe często są równoznaczne ze średnią ocen w ostatnim roku szkolnym/akademickim. Organizatorzy indywidualnie określają, czy będzie to średnia 4,5; 5 czy 5,5. W przypadku wymaganych osiągnięć sportowych czy artystycznych, warto wczytać się w regulaminy programów stypendialnych, aby dowiedzieć się czy spełniamy szczegółowe kryteria danego stypendium.

Miejsce zamieszkania

To ważne kryterium, bowiem nie wszystkie programy stypendialne mają zasięg ogólnopolski. Wiele ciekawych stypendiów ma zasięg ograniczający się do gminy lub powiatu – połowa programów stypendialnych w badaniu „Mapa stypendiów w Polsce” była przeznaczona dla osób mieszkających na konkretnym terenie. Czasem zdarza się tak, że mimo zasięgu ogólnopolskiego o stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, np. stypendia na I rok studiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia czy Stypendia Pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Dziedzina nauki

Niektóre programy stypendialne mają określoną dziedzinę nauki, którą powinien zajmować się przyszły stypendysta. Najczęściej kryterium dziedziny nauki pojawia się w programach stypendialnych firm i fundacji korporacyjnych. Jest to związane z profilem ich działalności. I tak Fundacja PGNiG funduje stypendia dla uczniów, którzy kształcą w się w kierunkach związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym. Fundacja ORLEN Dar Serca wspiera zaś młodych chemików. Dziedzina nauki również pojawia się w stypendiach zagranicznych adresowanych do studentów, absolwentów, doktorantów czy naukowców.

Inne

Co raz częściej, zwłaszcza w przypadku programów stypendialnych przyznawanych przez organizacje pozarządowe, pojawia się kryterium zaangażowania społecznego, czyli np. organizator oczekuje, że będzie angażował się w wolontariat. Innymi kryteriami rzadko występującymi są np. pochodzenie z rodziny górniczej, mieszkanie na terenie byłego PGR, posiadanie rodzica pracującego w firmie sponsorującej stypendium, czy bycie chorym na cukrzycę.

Pamiętajmy o dokładnym czytaniu regulaminów wybranych przez nas programów stypendialnych, aby wnikliwie zapoznać się z poszczególnymi kryteriami.

1-Raport „Mapa stypendiów – badanie rynku stypendiów społecznych”, Warszawa 2013