funkcjonowanie szkół podczas epidemii grafika do artykułu

7.06.2020

Funkcjonowanie szkół w czasie epidemii

Z uwagi na trwającą epidemię zmieniło się funkcjonowanie szkół w Polsce. 12 marca ministerstwo zawiesiło zajęcia stacjonarne w szkołach, a od 25 marca lekcje prowadzone są zdalnie. Zaś 14 maja resort ogłosił podstawowe zasady dotyczące realizacji zajęć na terenie szkół . Zatem 25 maja przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wprowadzone są także konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla maturzystów. Natomiast od 1 czerwca MEN uruchomi konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ponadto, dyrektor szkoły z nauczycielami mają ocenić stan realizacji podstawy programowej klas I-III i rozplanować pozostałe treści do 26 czerwca. Na ich barkach spoczywa także ustalenie, w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosowanie sposobu realizacji podstawy programowej.

Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, będącego przewodnikiem po najnowszych zmianach w funkcjonowaniu szkół oraz realizacji egzaminów.

Zajęcia dydaktyczne w szkole

Jak poinformowała rzeczniczka MEN, liczba godzin przeznaczonych na stacjonarne zajęcia dydaktyczne w klasach I-III powinna być uzależniona od liczby uczestniczących dzieci.

Według wytycznych MEN, MZ i GIS w grupie może przebywać do 12 uczniów. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – maksymalnie o dwoje. Co istotne, w miarę możliwości jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej, stałej sali i być pod opieką tego samego nauczyciela.

Inne funkcjonowanie szkół oznacza także limit dotyczące organizacji sal. Obecnie minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali to 4 mkw. na jedną osobę (uczniów oraz nauczycieli). Ponadto, odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Z sali, w której będzie przebywać grupa, należy dodatkowo usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć lub dezynfekować.

Resortu edukacji ogłosił także, że od 25 maja uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych oraz maturzyści będą mogli korzystać z konsultacji w szkole ze wszystkich przedmiotów. Co istotne, konsultacje są dobrowolne dla ucznia, lecz dyrektor szkoły ma obowiązek ich organizacji, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie uczniów z niepełnosprawnością.

Dodatkowo od 1 czerwca uczniowie wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania w szkole z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Ich wymiar ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także od warunków szkoły. Analogicznie, konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany je zorganizować.

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiły dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły.

Na stronie rządowej znajdują się następujące wytyczne:

 • dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • skierowane do szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
 • dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
 • Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • przeprowadzania egzaminów
 • zajęcia praktyczne w szkole policealnej
 • Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży
 • organizacja opieki w bursach i internatach

Przypomnijmy, że sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole określi dyrektor szkoły. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia ww. wytycznych.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Men ogłosiło także harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Harmonogram jest dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty.

Pierwszy element to termin aplikowania o przyjęcie do szkoły. Wniosek wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • 31 lipca – 4 sierpnia to termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół.
 • Od 15 do 22 czerwca będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego oraz przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej. Dotyczy to również oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Kolejny aspekt to terminy uzupełnienia wniosków. Zatem wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Trzecim krokiem jest zaś ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, które nastąpi 12 sierpnia.

Ponadto, zarówno złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, jak i informacja o wynikach rekrutacji, może odbywać się online.

Kolejnym etapem jest potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej: od 13 do 18 sierpnia. Kandydaci muszą przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeżeli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o wymagane zaświadczenie i orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne. W sytuacji braku możliwości ich przedłożenia, uczeń/rodzic musi poinformować dyrektora szkoły. Pełnoletni uczeń lub jego rodzic zawiadamia o tym do 18 sierpnia do godz. 15.00, wskazując przyczynę. Wówczas dokumenty składa się dyrektorowi szkoły do 25 września. Co ważne, nieprzedłożenie ich będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w danej szkole.

A na koniec, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły ogłoszą 19 sierpnia.

Dodatkowe informacje o rekrutacji

W związku z obecną sytuacją w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie postępowania uzupełniającego. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół, o ich przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada zaś rada powiatu.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej ogłasza zaś właściwy kurator oświaty.

Wiedza na temat zmian w systemie edukacji

Aby być na bieżąco z artykułami o edukacji oraz stypendiach zapraszamy do regularnej lektury Aktualności portalu Moje Stypendium.

Ponadto, zachęcamy maturzystów do udziału w Studenckim know-how realizowanym przez wolontariuszy programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Zaś wiele wskazówek, inspiracji i źródeł wiedzy nt. zdalnego uczenia się dostarczy artykuł „Jak uczyć się online?”.

Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności mamy nadzieję, że także baza ofert stypendialnych i konkursów będzie dla Was pomocnym narzędziem.

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu!

 Źródła:

MEN, Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, www.gov.pl

Gazeta Prawna, Koronawirus a powrót do szkoły. MEN: Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia powinna być uzależniona od liczby dzieciserwisy.gazetaprawna.pl

MEN, Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły, www.gov.pl

Anna Ostrowska – Rzecznik Prasowy MEN, Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkółwww.gov.pl

MEN, Wytyczne GIS, MZ i MEN, www.gov.pl