grafika do artykułu o tarczy antykryzysowej 3.0. zmiany w nauce

13.05.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0 – szkolnictwo wyższe

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa stała się tematem kolejnego artykułu wśród aktualności portalu Moje Stypendium. 4 maja przekazano prezydentowi ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. W ustawie znalazły się zapisy mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Wśród zapisów znajduje się kilka zmian dotyczących szkolnictwa wyższego.

Zmiany w szkolnictwie wyższym

Tarcza antykryzysowa 3.0 zawiera kilka artykułów odnoszących się do środowiska naukowego. W poprzednim artykule przedstawialiśmy założenia tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. W tym krótkim tekście przedstawiamy najważniejsze zapisy, które mogą zainteresować studentów, doktorantów i naukowców. Zapraszamy do lektury!

Tarcza antykryzysowa 3.0 a szkolnictwo wyższe

Najnowsza ustawa zawiera kilka artykułów poświęconych bezpośrednio szkolnictwu wyższemu i nauce. Warto zwrócić szczególną uwagę na artykuły 34, 36, 37 i 48. Im właśnie poświęcone będą kolejne części tej publikacji.

Kredyty studenckie

Nowe przepisy (art. 48) wprowadzają zmianę dotyczącą zawieszenia spłaty kredytu studenckiego. Jak czytamy, „na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 instytucja kredytująca zawiesza spłatę kredytu studenckiego (…) na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy”. A zatem studenci mogą się ubiegać o wstrzymanie spłaty kredytu nawet na pół roku.

Ponadto, „odsetki należne od kredytu studenckiego pobieranego przez kredytobiorców w okresie zawieszenia jego spłaty, (…) są pokrywane w całości ze środków Funduszu Kredytów Studenckich”.

Ubieganie się o stopień lub tytuł naukowy

Przede wszystkim najnowsze przepisy o rok przesuwają termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Dodatkowo, przedłużenie ulegają terminy dotyczące przewodów doktorskich prowadzonych na zasadach sprzed Konstytucji dla Nauki. Oznacza to, że na postępowania te będzie czas do końca 2022 roku.

Po drugie, ustawa wydłuża okres przejściowy, w którym naukowcy do osiągnięć zaliczyć mogą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu. Chodzi konkretnie o osoby ubiegające się o stopień bądź tytuł naukowy.

Zasady i terminy rekrutacji na studia

Art. 48 tarczy antykryzysowej 3.0 umożliwia uczelniom dokonanie zmian w zakresie terminu, trybu i zasad rekrutacji na studia. Chodzi o programy rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Co ważne, dotyczy to również zmian w zasadach rekrutacji do szkół doktorskich. Dodatkowo, zmienić się mogą także reguły przyjmowania na studia laureatów olimpiad, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Nowa tarcza umożliwia też instytutom należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz korzystanie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Co więcej, środki z subwencji mogą zostać przeznaczone nie tylko na bieżącą działalność, lecz również na działalność naukową, działania związane z optymalizacją i rozwojem Sieci oraz na działania związane z restrukturyzacją instytutów Sieci.

O wymienionych zmianach w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz mówi artykuł 37 tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Dyplom ukończenia studiów

Artykuł 36 opisywanej ustawy dotyczy wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów. Według przepisów: „uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy”.

Co więcej, na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów uczelnia ma wydać:

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach,
2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

Co więcej,  szkoła wyższa wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym. Na wniosek studenta bądź absolwenta wydaje się również odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub łacinie.

Bądź na bieżąco

Na koniec przypominamy, że aktualności serwisu Moje Stypendium pozwalają być na bieżąco z treściami dotyczącymi nauki i stypendiów. Jeśli jesteście maturzystami, studentami lub naukowcami – zapraszamy do zapisania się na newsletter Fundacji, by raz w miesiącu otrzymać pakiet aktualnych ofert stypendiów, konkursów i staży!

Źródła

W artykule korzystano z następujących źródeł informacji:

Tarcza antykryzysowa 3.0.: Zmiany dla środowiska naukowego, serwisy.gazetaprawna.pl, dostęp: 09.05.2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, orka.sejm.gov.pl, dostęp: 11.05.2020