Zdjęcie gwiazd na niebie z napisem Stypendia dla doktorantów na uczelniach

11.09.2019

Stypendia dla doktorantów na uczelniach

W myśl nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 doktorantów czeka sporo zmian, także związanych z przyznawanymi stypendiami. Jakie zatem stypendia przyznawane są doktorantom? Ile wynosi stypendium doktoranckie? Kiedy ubiegać się o stypendia doktoranckie? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziecie poniżej!

Jakie stypendia dla doktorantów?

Obecnie wszyscy doktoranci bez stopnia doktora w szkole doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie. Na początku studiów wynosi ono 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto),tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto), a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto), w sumie maksymalnie przez 4 lata.

Co istotne, likwidowane są świadczenia dla doktorantów z funduszu pomocy materialnej, a także zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium doktoranckiego o 30%.

Doktoranci mogą się ubiegać o stypendia dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra (jeśli posiada znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał wcześniej stopnia doktora). Warto zauważyć, że dla doktorantów przeznaczona będzie osobna pula środków.

Dodatkowo, doktoranci mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez firmy, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu. Wszystkie takie stypendia dla doktoratów znajdziecie w naszej bazie!

Ile wynosi stypendium doktoranckie?

A zatem: stypendium doktoranckie opiewa na kwotę w wysokości min. 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po jej przeprowadzeniu. Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni obecnie wynosi 6 410 zł brutto.

Kwota stypendium może zostać uzależniona od osiągnięć doktoranta.

Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej.

Ubezpieczenia społeczne a stypendia dla doktorantów

W myśl ustawy od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne. Zatem doktoranci w szkołach doktorskich, pobierający stypendium doktoranckie, zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Jednocześnie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jak długo można pobierać stypendium doktoranckie?

Stypendia można pobierać maksymalnie 4 lata. Będą one wypłacane przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy), bez pominięcia okresu wakacyjnego.

Co jeśli złożyłem/złożyłam rozprawę przed planowanym terminem ukończenia kształcenia? W takim wypadku stypendium wypłacane jest do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Termin złożenia wniosku o stypendium jest ustalane indywidualnie przez uczelnie, jednak zazwyczaj mija on we wrześniu lub październiku.

Jakie stypendia dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia wcześniej?

Obecni doktoranci, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o  stypendium doktoranckie i jego zwiększenie na zasadach określonych w przepisach przejściowych.  Zachowuje się dotychczasowe regulacje dotyczące zasad przyznawania i wysokości stypendiów. W tym wypadku stypendia te można pobierać maksymalnie do końca 2023 roku.

Od 1 października 2019 r. dotychczasowi doktoranci mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • oraz stypendium rektora (zasada przyznawania tych stypendiów maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku nie będzie miała już stosowana!).

By dowiedzieć się więcej, należy zajrzeć do regulaminu świadczeń dla studentów (nie ma podstawy prawnej do określenia odrębnego regulaminu dla doktorantów).

Stypendium ministerialne dla młodych naukowców

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej realizowane przez MNiSW. W tym roku, od 1 do 31 grudnia, przewiduje się drugą edycję naboru wniosków.

Kto może złożyć wniosek?

O przyznanie stypendium wnioskuje rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem lub osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

Wysokość stypendium MNiSW

Maksymalna wysokość stypendium to 5390 złotych miesięcznie, przyznawane na okres do 3 lat.

Jesteście młodymi naukowcami i poszukujecie inicjatyw naukowych? Zapraszamy do zapoznania się z listą konkursów naukowych, doktoranckich stypendiów zagranicznych oraz stypendiów krajowych dla doktorantów przyznawanych poza uczelnią!

Powrót na uczelnie – rok akademicki 2020/2021

Zaś na koniec zapraszamy do lektury nowego artykułu o tym, jak będzie wyglądał powrót na uczelnie w roku akademickim 2020/2021. Sprawdźcie, jakie zmiany w sposobie prowadzenia zajęć i organizacji roku akademickiego planują największe uczelnie w Polsce!

Dodatkowo, zachęcamy do przeczytania artykułu nt. zmian w szkolnictwie wyższym wprowadzonych w tzw. tarczy antykryzysowej. Mowa w nim m.in. o wsparciu finansowym dla studentów i doktorantów.

Źródła informacji

Sprawdźcie źródła informacji i podstawy prawne wiedzy zwartej w artykule: