21.08.2018

Trzecie zestawienie funduszy dla organizacji stypendialnych

Dotychczas na portalu Moje Stypendium opublikowaliśmy dwa artykuły dotyczące Funduszy dla organizacji stypendialnych: kwietniowy oraz lipcowy. Informowaliśmy w nich o różnych źródłach informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji.

W niniejszym artykule przedstawiamy zestawienia nowych, aktualnych naborów dotyczących funduszy i konkursów dla instytucji, z których mogą potencjalnie skorzystać organizacje prowadzące programy stypendialne bądź planujące rozpoczęcie tego typu działań. Z uwagi na niejednolitość działań i typów organizatorów stypendialnych, przedstawiamy listę funduszy skierowanych do zróżnicowanych instytucji, działających w wielu obszarach.

Część wymienionych programów zakłada model partnerski – współprace z koalicją partnerów lub wychodzi poza „podstawowy” obszar działania, jakim jest przyznawanie wsparcia stypendialnego. Mamy nadzieję, że pomogą one zainteresowanym organizatorom w budowaniu stabilności finansowej programu stypendialnego.

Projekty grantowe Fundacji Velux

Polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do Fundacji Veluxo przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania młodych ludzi. Jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw, które będą służyły poprawie szans edukacyjnych oraz perspektyw zatrudnienia.

Fundacja Velux zajmuje się również wspieraniem inicjatyw związanych z ochroną socjalną oraz niwelowaniem różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu choroby, ubóstwa, sytuacji rodzinnej lub niepełnosprawności.

Global Fund for Women 

Fundusz wspiera rokrocznie inicjatywy na rzecz równości płci i praw człowieka. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się – w trybie ciągłym – organizacje spoza Stanów Zjednoczonych.

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Celem strategicznym RPO WD jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki 

Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Konkurs Innowatory Wprost 2018

Konkurs adresowany jest do firm, które inwestują w innowacje.W celu przesłania zgłoszenia do konkursu, należy wypełnić ankietę on-line na stronie innowacje.wprost.pl.Tytuł Innowatory Wprost 2018 zostanie przyznany m.in. w kategorii nauka.

Konkursy regrantingowe FIO 2018

Na stronie Konkursy dla NGO może znaleźć listę lokalnych konkursów FIO 2018. Są to projekty wybrane w ramach Priorytetu 1 FIO Małe inicjatywy, które „powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych” (za stroną NIW).

Wybrani w konkursie FIO regionalni operatorzy, czyli organizacje ogłaszające konkursy, „będą udzielać wsparcia:

  • młodym organizacjom pozarządowym korzystając z narzędzia w postaci mikrodotacji,
  • lokalnym przedsięwzięciom wykonywanym/podejmowanym i prowadzonym przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne” (cytat z dokumentacji FIO 2018).

Konkurs grantowy Na dobry początek!

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”, skierowanego do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek publicznych i ośrodków kultury. Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Wnioski można składać do 23 września 2018 r.

Konkurs na najaktywniejszą liderkę wiejską

Warto wspomnieć także o inicjatywie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, honorującej aktywne liderki wiejskie. Nabór trwa do 31 sierpnia br. i skierowany jest do działaczek, zajmujących się m.in. wsparciem stypendialnym.

Procedura małograntowa

Warszawskie organizacje zaciekawi zapewne informacja o wejściu w życie zaktualizowanej tzw. procedurze małograntowej Urzędu m.st. Warszawy. W podlinkowanym artykule zespól portalu NGO.pl wyjaśnia zmiany, które wprowadzono z dniem 31 lipca br.

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce życzymy powodzenia w dalszej realizacji programów, a podmiotom rozpoczynającym prowadzenie inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!