Fundusze dla organizacji grafika ze skarbonką do artykułu

25.07.2021

Przykładowe fundusze dla organizacji stypendialnych

O jakie fundusze dla organizacji można się ubiegać?

Fundusze dla organizacji w jednym miejscu! W najnowszym zestawieniu krajowych i europejskich funduszy znajdują się różnorodne ogłoszenia. Tym razem zespół portalu Moje Stypendium zebrał 10 aktualnych, interesujących ofert wsparcia dla instytucji. Co ciekawe, są to projekty przeznaczone zarówno dla różnych grup odbiorców, jak i dotyczące zróżnicowanej tematyki.

Nie jest to przypadek – przecież instytucje przyznające stypendia to zarówno organizacje społeczne, jak i samorządy, firmy czy szkoły. A zatem dziś zapraszamy do lektury listy wybranych grantów, o które można ubiegać się, by wzbogacić działania organizacji.

Program „Dostępność ponad barierami” PFRON

Po pierwsze, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kilka miesięcy temu konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”.

Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Zaś o przyznanie grantu mogą wnioskować:

1) organizacje pozarządowe, które prowadzą przez co najmniej 2 lata działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

2) publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, a także

3) pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.

Co ważne, wnioski w ramach konkursu mogą być składane do 2 sierpnia. Zaś wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi od 1mln do 2 mln złotych.

O Programie „Dostępność ponad barierami”

Program „Generacja 6.0”

Po drugie, Fundacja BGK prowadzi program „Generacja 6.0” skierowany do organizacji, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje i stowarzyszenia
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków upływa zaś 5 sierpnia.  Co istotne, w programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Szczegóły Programu „Generacja 6.0”

Program „Placówka”

Po trzecie, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi zaś konkurs na projekt teatralny, którego celem jest umożliwienie artystom i grupom twórczym prowadzenie poszukiwań nad nowymi formami i językiem teatralnym.

Jak czytamy na stronie Programu:

Preferowane są eksperymentalne propozycje artystyczne, opierające się na poszukiwaniach formalnych i podejmujące ważkie problemy. „Placówka” otwiera się na rozmaite odmiany współczesnej sztuki scenicznej, łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp. Zgłoszenia do programu nie są objęte żadnymi ograniczeniami formalnymi, tak wobec kandydatów, jak i zgłaszanych projektów. Aplikować mogą wszyscy: stowarzyszenia i organizacje artystyczne, nieformalne grupy twórcze, kolektywy artystyczne.

Co ważne, aplikacje można składać do 21 sierpnia. Co więcej, budżet programu wynosi 100 tys. zł brutto. W tegorocznej edycji Instytut podzieli go zaś na maksymalnie trzy projekty.

Więcej o Programie „Placówka”

Konkurs grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

Po czwarte, Fundacja Santander ogłosiła nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”.

W tegorocznej edycji priorytetem jest dofinansowanie projektów, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19. Ponadto, najwyżej punktowane będą innowacyjne, pomysłowe zgłoszenia.

Co ważne, projekty można zgłaszać do 23 sierpnia. Zaś 15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tys. złotych.

Szczegóły konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

Konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego

Po piąte, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego.

Konkurs jest organizowany w IV Osi Priorytetowej PO WER, w działaniu 4.1 Innowacje społeczne.

Celem konkursu jest zaś poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie do 31 sierpnia do godz. 15.00.

Ogłoszenie o konkursie POWER

Konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości”

Po szóste, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” – komponent „Ochrona i promocja praw dziecka”.

Przede wszystkim, projekty powinny przyczyniać się do przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyni się do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii dotyczącej praw dziecka.

Wnioski zaś można składać do 7 września.

Źródło informacji w języku polskim: fundusze.ngo.pl

Oficjalne ogłoszenie konkursu grantowego

Konkursy EYF

Po siódme, fundusze dla organizacji młodzieżowych przyznaje także Europejska Fundacja Młodzieży.

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy. Wśród aktywności, które są dofinansowane, są m.in:

 • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim,
 • studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Co ważne, celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Ponadto, najbliższe terminy składania wniosków to 1 września i 1 października.

Źródło informacji w języku polskim: fundusze.ngo.pl

Strona EYF

Europejski Konkurs Solidarności

Po ósme, przypominamy o Europejskim Konkursie Solidarności.

W ramach Programu można podjąć liczne działania, w tym:

 • projekty wolontariatu,
 • zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie,
 • projekty solidarnościowe,
 • znak jakości działań w ramach wolontariatu solidarnościowego,
 • znak jakości wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej.

O finansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą ubiegać się wszelkie podmioty publiczne lub prywatne. Ponadto o finansowanie na projekty solidarnościowe mogą ubiegać się grupy młodych osób, które zarejestrowały się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zaś najbliższy termin naborów upływa 5 października.

O Europejskim Korpusie Solidarności

Program „Sportowe Wakacje +”

Po dziewiąte, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Organizacje mogą zaś składać wnioski o dofinansowanie w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Strona główna Programu

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Po dziesiąte, Fundacja im. Stefana Batorego powołała Fundusz, oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Co istotne, Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.

Dotacje (do 1000 zł) przeznaczone są np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

Fundacja finansuje działania, które:

 • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
 • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
 • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

O Młodzieżowym Funduszu Klimatycznym

Fundusze dla organizacji – źródła informacji

Zaś na koniec przypominamy, że:

aby być na bieżąco z informacjami o tym, jakie fundusze dla organizacji są przyznawane w kraju i na świecie. Trzymamy kciuki!