7.07.2018

Nowe zestawienie funduszy dla organizacji stypendialnych

W kwietniu na portalu Moje Stypendium opublikowany został pierwszy artykuł dotyczący Funduszy dla organizacji stypendialnych. Wymieniono w nim główne źródła informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji, w tym:

W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat aktualnych naborów dotyczących funduszy dla instytucji, z których mogą potencjalnie skorzystać organizacje prowadzące programy stypendialne bądź planujące rozpoczęcie tego typu działań. Warto dodać, że rynek stypendiów w Polsce to niezwykle trudno uchwytny obszar między innymi ze względu na zróżnicowanie typów programów i organizatorów stypendialnych – nie każdy podmiot ubiegać się może o dane środki. Część funduszy dla instytucji zakłada model partnerski lub wychodzi poza „podstawowy” obszar działania, jakim jest przyznawanie wsparcia stypendialnego. Kierując się zapisami Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, zachęcamy organizatorów stypendialnych do współpracy z koalicją partnerów oraz budowanie stabilności finansowej.

Konkursy unijne oraz międzynarodowe

  • Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli). Projekty, których dotyczy konkurs:

1. Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na poziomie gmin – EAC/S14/2018

2. Wymiany i mobilność w sporcie – EAC/S15/2018

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:

· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Terminy przesyłania wniosków:
1 października, dla:
– międzynarodowych działań odbywających się pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku;
– planów pracy na następny rok;
– Jednorazowych grantów strukturalnych (sieci regionalne) na następny rok.

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

  • Międzynarodowa Fundacja Młodzieży (IYF) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową działającą na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży na całym świecie. Fundacja współpracuje z fundacjami i organizacjami działającymi obecnie w 78 krajach.
  • Granty Instytutu Szweckiego: dofinansowanie do projektów partnerskich przyczyniających się do inicjowania i rozszerzania współpracy instytucji i organizacji.

Działania projektu muszą przyczyniać się do stworzenia warunków dla długotrwałych, zrównoważonych relacji między organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego. Podstawą takich działań powinny być spotkania osób i organizacji, których celem jest wspieranie i stymulowanie rozwoju partnerstw i sojuszy. Projekty powinny być oparte na analizie potrzeb, proponować innowacyjne rozwiązania, metody i tematy współpracy.

O dotacje mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Najbliższy termin składa aplikacji to 1 października br.

Środki krajowe i samorządowe

Granty na wsparcie działań na rzecz lokalnych społeczności, realizowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych i przedsiębiorców współpracujących z grupą EuroCash. Program jest wynikiem współpracy Fundacji Edukacja dla Demokracji, Eurocash SA oraz Brave Hearts sp. z o.o.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć wsparcia lokalnych inicjatyw w ramach jednej z 5 kategorii:
1. ekologia – działania na rzecz ochrony środowiska, w tym działania edukacyjne;
2. kultura – tworzenie i uczestnictwo społeczności lokalnych w działaniach kulturalnych;
3. sport – organizacja i/lub udział w lokalnych imprezach sportowych;
4. przestrzeń wspólna – poprawianie jakości życia mieszkańców i wzmacnianie więzi lokalnych;
5. pomoc – działania na rzecz grup i osób marginalizowanych i defaworyzowanych.

Do konkursu grantowego mogą przystąpić organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), pod warunkiem partnerstwa z przedsiębiorcą, współpracującym gospodarczo z Grupą Eurocash. Nabór kończy się 22 lipca br.

W dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5641/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty” dotyczącego rozwoju kapitału społecznego i obywatelskiego mieszkańców Dolnego Śląska. Warunki realizacji, termin, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe. Oferty należy składać do 19 lipca br.

  • Inną, pozafinansową formą wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne może być współpraca z domami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji oraz stołecznymi polegająca na udostępnianiu zasobów, w tym lokali.

Nowa inicjatywą jest trwający do 13 lipca Konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018” – konkurs dla opiekunów mazowieckich stypendystów, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W zależności od specyfiki instytucji, warto czerpać z różnorodnych źródeł finansowych, a także uzupełnić program, tworząc dodatkowe możliwości dla byłych i obecnych stypendystów.

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce życzymy powodzenia w dalszej realizacji programów, a podmiotom planującym rozpoczęcie inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!