fundusze 2020

30.01.2020

Konkursy i granty unijne oraz krajowe dla organizacji stypendialnych 2020

Począwszy od 2019 roku zespół Fundacji regularnie publikuje artykuły o funduszach dla organizacji w dziale Dla organizatorów. Dziś przedstawiamy kolejny z cyklu mini-przewodników po konkursach i grantach dla instytucji, które prowadzą bądź zamierzają prowadzić program stypendialny. Zapraszamy do lektury!

Warto podkreślić, iż obecnie brak jest konkretnych, cyklicznych programów grantowych ukierunkowanych bezpośrednio na wspieranie prowadzenia lub tworzenia nowych inicjatyw stypendialnych. Niemniej jednak w kraju i na świecie istnieje szereg grantów i konkursów dla organizacji, które mogą wspierać działalność organizacji pozarządowych, samorządów czy firm przyznających stypendia.

A zatem: gdzie i jak szukać funduszy dla organizacji?

W 2020 roku kolejne środki unijne zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Należy jednak pamiętać, że konkursów będzie mniej niż w poprzednich latach z uwagi na to, że perspektywa finansowa 2014-2020 ma się ku końcowi.

III edycja Funduszy Norweskich i EOG

Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze Norweskie) to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię nowym państwom członkowskim UE od 2004 r.

Wsparcie przeznaczone jest w ramach następujących obszarów:

 • Badania
 • Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje
 • Edukacja
 • Dialog Społeczny – Godna Praca
 • Rozwój lokalny
 • Zdrowie
 • Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
 • Kultura
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Sprawiedliwość
 • Sprawy wewnętrzne

Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne i publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, a także organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. tutaj: www.eog.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

EFS jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich.

Beneficjentami są m.in.:

 • organizacje pracowników i pracodawców,
 • organizacje pozarządowe i charytatywne,
 • uczelnie,
 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucje publiczne i prywatne, związane z edukacją, służbą zdrowia itp.
 • przedsiębiorstwa.

Jak czytamy na stronie Funduszy Europejskich, „EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. (…) Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse”.

Szczegóły: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Program „Europa dla Obywateli”

Przypominamy o kompleksowym programie wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych oraz organizacji eksperckich promujących aktywne obywatelstwo. Różnorodne przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą, mogą być dofinansowane w ramach jednego z kilku corocznych naborów. Aktualnie wnioski  na projekty społeczeństwa obywatelskiego można składać do 4 lutego, 3 marca lub 1 września 2020 r.

Strona programu: europadlaobywateli.pl

Europejski Korpus Solidarności

Warto ponownie przywołać EKS – unijną inicjatywę dającą szansę młodym ludziom (17-30 lat) na udział w projektach (w kraju lub zagranicą) z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego. Każdy projekt trwa od 2 do 12 miesięcy. Nadchodzące terminy naboru dla instytucji chcących wziąć udział w programie to 5 lutego i 30 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje: europa.eu

Erasmus +

Nie sposób pominąć kilkukrotnie wymienianego w poprzednich artykułach unijnego programu Erasmus + obejmującego działania z zakresu edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Terminy naboru w 2020 roku:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 24 marca 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Uniwersytety Europejskie – 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą– 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Małe partnerstwa współpracy – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Strona programu: erasmusplus.org.pl

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Niewątpliwą zaletą programu jest fakt, iż wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, tzn. przez cały rok. Pierwszym etapem kwalifikacji jest złożenie formularza online. Wnioskodawcy ocenieni pozytywnie składają szczegółowy wniosek. Program skierowany jest do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (instytucji kulturalnych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych, , uczelni, mediów, szkół oraz osób fizycznych).

Oficjalna strona programu: pl.usembassy.gov

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020.  Celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi. Dotacje wynoszą do 40 000 złotych. O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Projekt powinien być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Termin składania diagnoz upływa 16 marca godz.12.00.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Konkurs na badanie wrocławskiego sektora kultury

Nietypową, regionalną inicjatywą dla dolnośląskiego środowiska instytucji jest konkurs na przeprowadzenie badań, które będą polegać na analizie i diagnozie zmian, jakie zachodzą we wrocławskim sektorze kultury. Inicjatywę ogłosiła miejska instytucja kultury – Strefa Kultury Wrocław. Nagrodą jest 15 000 złotych na realizację zwycięskiego projektu. Jak czytamy na stronie Organizatora, „w konkursie mogą wziąć udział interdyscyplinarne grupy nieformalne, złożone z mieszanych zespołów, reprezentujących różne praktyki badawcze, animacyjne, ale także artystyczne czy edukacyjne (m.in. absolwenci wydziałów związanych z kulturoznawstwem, mediacją sztuki, naukami społecznymi, dziennikarstwem)”.

Propozycje można składać do 28 lutego na adres: praktycykultury@strefakultury.pl.

Więcej: www.wroclaw.pl

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Konkurs zakłada wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców tego regionu. Wnioski można składać do 14 lutego br. Wnioskujący mogą się ubiegać się o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 30 tys. zł. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu własnego (min. 20% wnioskowanej kwoty). W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szczegółowe informacje: www.kultura.wzp.pl

Radomsko: konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 7 lutego.

Ubiegać się można o dofinansowanie na następujące rodzaje zadań:

 • Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska
 • Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym
 • Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym
 • Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów
 • Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska

Szczegóły: radomsko24.pl

Organizatorów programów stypendialnych zachęcamy do zapoznania się z dedykowanymi publikacjami, w tym: artykułem o opodatkowaniu stypendiów, krótkim przewodnikiem po definicjach stypendium, a także raportem z badania programów stypendialnych!

Wszystkim przedstawicielom instytucji życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach!