granty dla organizacji infografika do artykułu

9.09.2020

Granty dla organizacji – jesień 2020

Granty dla organizacji na portalu Moje Stypendium

Jakie istnieją granty dla organizacji? Otóż od ponad 2 lat na portalu Moje Stypendium publikujemy informacje o grantach dla instytucji i innych programach wsparcia. Tym samym chcemy wesprzeć organizatorów programów stypendialnych w realizacji swojej misji i celów.

Jak wiemy z badania „Mapa stypendiów II”,  stypendia w Polsce najczęściej przyznają organizacje pozarządowe, samorządy, firmy i szkoły wyższe. Jest to zatem bardzo duża i różnorodna grupa instytucji, która może ubiegać się o rozmaite fundusze.

W tym artykule przedstawiamy kilka aktualnych naborów do konkursów grantowych, o które mogą ubiegać się m.in. organizacje stypendialne.

A zatem – jakie są aktualne granty dla organizacji?

Granty dla organizacji

Krajowe i regionalne granty dla organizacji

Na początek przedstawiamy informacje o tym, jakie granty dla organizacji przyznawane są na działania krajowe lub regionalne.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarze:

 • ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości,
 • przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym,
 • ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Pula środków na dotacje to aż 1 milion złotych.

O dotację mogą ubiegać się w szczególności fundacje i stowarzyszenia, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu.

Dotacje dla organizacji wynoszą od 10 000 do 30 000 zł. Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020.
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Strona programu

PROO – Priorytet 5 Wsparcie Doraźne

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.

W jego ramach organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • koszty uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie wydatków związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Co istotne, wnioski można składać od 28 lutego do 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Ponadto, przyznana dotacja musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2020.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków.

Regionalny Konkurs Grantowy Równe Szanse

W Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” można otrzymać dofinansowanie do 8500 zł na sześciomiesięczne projekty. Chodzi o inicjatywy realizowane ze stałą grupą młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, w tym biblioteki, domy kultury, organizacje pozarządowe, OSP oraz nieformalne grupy dorosłych.

Konkurs trwa do 27 października 2020 do godz. 12:00. Wnioski składa się wyłącznie przez generator wniosków.

Istotą Konkursu są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Więcej o Konkursie

Darowizny i dotacje Fundacji PGNiG

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje:

1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

2) organizacjom pozarządowym,

3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty dotyczące:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego,
 • szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 • ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • kultu religijnego,
 • ochrony środowiska,
 • dobroczynności,
 • oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,
 • inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.

Program Edukacja Inspiracja – granty dla nauczycieli

Fundacja EFC wraz z Fundacją Szkoła z Klasą zapraszają nauczycieli z małych miejscowości do czwartej edycji programu Edukacja Inspiracja. Zakwalifikowani uczestnicy zrealizują projekty edukacyjne wraz ze swoimi uczniami.

W programie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy uczą klasy 4-8 w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Temat projektu jest dowolny, jednak powinien rozwijać kompetencje społeczne
i obywatelskie uczniów. Realizacja pomysłów nauczycieli odbywa się metodą projektu edukacyjnego.

Kwota dofinansowania wynosi 3 500 zł i jest do wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja do programu Edukacja Inspiracja trwa od 17 sierpnia do 18 października 2020 lub do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie internetowej EFC

Unijne i międzynarodowe granty dla organizacji

W drugiej części artykułu informujemy zaś o tym, jakie granty dla organizacji można uzyskać na działania międzynarodowe.

Konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP

W konkursie tym firmy ze wschodniej Polski mogą starać się o dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych.

Całkowity budżet konkursu to 150 mln zł, a nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 24 września 2020.

Firmy mogą, poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji, uzyskać pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w czasie pandemii.

Koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro. Zaś wsparcie wynosi do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych.

Szczegóły konkursu

e-Pionier

Trwa konkurs „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. W jego ramach dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum od 25 września do 2 października 2020 (do godz. 16:00).

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, wpis do KRS.

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 6 – 8 mln złotych oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Ogłoszenie o Konkursie

Europejski Korpus Solidarności – Projekty Solidarności

EKS otwiera się na działania lokalne. A zatem w ramach Programu możliwe są Projekty Solidarności – Działania na rzecz społeczności lokalnej. Chodzi o działania realizowane w kraju – zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres 2-12 miesięcy.

Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów tworzących Europejski Korpus Solidarności.

Pomysłodawcą może być grupa min. 5 osób w wieku 18-30 lat, korzystających ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej. Członkowie tej grupy muszą zarejestrować się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie ma tutaj potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.

Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej.

Dofinansowanie opiewa: Koszty zarządzania projektem (500 euro/miesiąc), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów).

Najbliższym termin składania wniosków o dofinansowanie: 1 października 2020 do godz. 12.00.

Informacje oraz przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.  Co ważne, o dotacje mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska.

Kwota dotacji to od 15 000 do 250 000 dolarów.

Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Charlesa Stewarta Motta.

Granty Wyszehradzkie

Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną. Program wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

A najbliższy termin składania wniosków to 1 października 2020.

Co istotne, preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów V4.

Granty te mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro. Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy, zaś granty strategiczne – od 12 do 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Strona Funduszu

Erasmus +

Do 1 października 2020 do godz. 12 czasu brukselskiego trwa nabór projektów w kilku Akcjach Programu Erasmus +.

Po pierwsze, można ubiegać się o wsparcie w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Są to dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności. Chodzi o współpracę na rzecz innowacji – narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców.  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu na rok to 150 tys. euro.

Po drugie, trwa nabór w ramach Akcji 1 – Mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Projekty Mobilności osób pracujących z młodzieżą mają charakter szkoleniowy. Ich celem jest rozwój zawodowy, realizowany poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach.

Po trzecie, ubiegać się można o finansowanie do 50 tys. euro w ramach Akcji 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk – Projekty dialogu młodzieży.

Są to zaś fundusze na krajowe i międzynarodowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w obszarach związanych z młodzieżą.

A po czwarte, trwa nabór do Akcji 1 – Wymiany młodzieżowe.

Chodzi o granty na międzynarodowe spotkania grup rówieśników, ukierunkowane na zdobywanie doświadczeń poza szkołą czy uczelnią.
Celem wymian jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp.

Polska strona programu

Na zakończenie wszystkim organizacjom życzymy powodzenia w zdobywaniu funduszy na realizację celów i działań!