lista grantów dla NGO grafika

27.09.2020

Granty dla instytucji w październiku 2020

Granty dla instytucji na portalu Moje Stypendium

Czy na co dzień zastanawiacie się, jakie są aktualne granty dla instytucji? Na początek przypominamy, że od dwóch lat zespół naszej Fundacji cyklicznie informuje o trwających naborach programów wsparcia. Jednocześnie wiemy, jak trudne jest utrzymanie stabilności finansowej programów społecznych, w tym stypendialnych. Co istotne, wiele źródeł finansowania i trwałe, rzetelne partnerstwa są podstawą dobrego programu stypendialnego. Zapraszamy zatem do krótkiego zestawienia grantów międzynarodowych (w tym europejskich) i krajowych!

Międzynarodowe granty dla instytucji

Tym razem publikujemy listę kilku dużych programów wsparcia, głównie dla organizacji pozarządowych. Poniżej znajdziecie zatem pięć dużych, międzynarodowych grantów lub dotacji na działania w różnych obszarach.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program ten ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Zaś organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dotację w obszarach:

 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
 • Oprócz konkursów dotacyjnych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Szczegóły programu

Konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

Ponadto, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”.

Dotyczy on projektów zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie przyczynić się ma do aktywizacji zawodowej tych osób oraz poprawy ich sytuacji na otwartym rynku pracy.

Co istotne, konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:

 • 1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
 • 2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00)
 • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kto może zaś składać wnioski? Uprawnione są organizacje pozarządowe oraz agencje zatrudnienia.

Więcej o konkursie

Konkursy na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie w 2020

Co więcej, trwa edycja jesienna na projekty partnerskie programu RITA – termin składania wniosków upływa 15 października 2020, godz. 12:00.

Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

W programie RITA – Przemiany w regionie przyznaje się dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Co ważne, program obejmuje kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł, zaś minimalny wkład własny to 15% wartości projektu.

Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator.

Strona konkursu

Konkurs na centra kompetencji w zakresie innowacji społecznych

Ponadto, w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw tworzenia w państwach członkowskich centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych.

Celem zaś jest wspieranie tworzenia, rozwoju i profesjonalizmu organizacji, które pełnią lub mogą pełnić funkcję centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych w państwie członkowskim UE.

Ich główne funkcje powinny dotyczyć:

 • budowania potencjału kluczowych interesariuszy innowacji społecznych,
 • transnarodowego transferu wiedzy i narzędzi wspierających innowacje społeczne,
 • tworzenia dalszych synergii między programem EaSI a EFS, a także
 • tworzenia sieci i współpracy z innymi wybranymi centrami kompetencji.

Komisja spodziewa się sfinansować 7–9 wniosków.  Co ważne, dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron. Konsorcjum musi składać się z co najmniej jednej instytucji zarządzającej Europejskiego Funduszu Społecznego lub podmiotu (publicznego lub prywatnego), który będzie posiadać potwierdzenie krajowej instytucji zarządzającej, że jest uznane za (część) centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych w tym państwie członkowskim UE.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020. Orientacyjny czas trwania projektu to 24 miesięcy.

Ogłoszenie po polsku

Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych

A na koniec informacja o tym, że trwa dodatkowy konkurs wniosków w 2020 r. dotyczący partnerstw na rzecz kreatywności. Komisja Europejska ogłosiła – w odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 – dodatkowy konkurs wniosków o dofinansowanie projektów typu Partnerstwa strategiczne (akcja 2) dla edukacji dorosłych. Co istotne, dotyczą one rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę .

Termin składania wniosków mija 29 października 2020 o godz. 12:00.

Co więcej, projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje

Krajowe granty dla instytucji

W tej części przedstawimy zaś dwa trwające nabory krajowych konkursów.

Inkubator pomysłów

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” poszukuje pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego.

Organizatorom bardzo zależy nam na tym, by wesprzeć w rozwoju także pomysły, które przewidują nowe sposoby na lepszą, skuteczniejszą pracę tzw. pomagaczy, czyli liderów i liderek lokalnych oraz instytucji, które na co dzień pracują z osobami doświadczającymi wykluczenia i na ich rzecz. Pomysły zaś mogą dotyczyć różnych grup odbiorców.

Do udziału w naborze do Inkubatora pomysłów zaproszone są:

 • osoby fizyczne;
 • grupy nieformalne,
 • różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. organizacje społeczne, instytucje publiczne, spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich, uczelnie wyższe, firmy, kościelne instytucje prawne.

Pierwszy nabór rozpoczyna się 15 września i potrwa do 26 października 2020.

Więcej o Inkubatorze pomysłów

PROO edycja 2020

Nadal trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020. To konkurs na wsparcie doraźne. Wspominaliśmy o nim także w poprzednich zestawieniach. Wnioski można składać do 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Co istotne, aplikacje należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków.

Strona PROO

Artykuły dla organizacji

Pamiętajcie, że na portalu Moje Stypendium wspieramy nie tylko osoby poszukujące stypendiów, konkursów i staży, ale tez instytucje.  Co ważne, dla organizatorów stypendiów i innych instytucji regularnie publikujemy teksty w dziale „Dla Organizatorów„. A zatem zapraszamy do cyklicznej lektury bezpłatnych, rzetelnych artykułów, a także zapisu na nasz newsletter!