grafika do zestawienia grantów dla instytucji

5.08.2020

Granty dla instytucji – lato 2020

Na portalu Moje Stypendium możecie dowiedzieć się nie tylko o stypendiach, lecz również o tym, jakie istnieją granty dla instytucji. W ostatnich miesiącach powstały fundusze, których zadaniem było wspierać organizacje dotknięte skutkami pandemii. Jednocześnie działają, choć nierzadko ze zmienionymi zasadami lub harmonogramem, cyklicznie realizowane konkursy grantowe. Jako zespół Fundacji Dobra Sieć staraliśmy się na bieżąco monitorować sytuację i informować Was o aktualnych naborach – archiwalne artykuły dla organizacji są nadal dostępne na portalu.

W tym artykule przedstawiamy zarówno regularnie realizowane granty dla instytucji, jak i nowe inicjatywy. A szczególnej uwadze polecamy Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Krajowe granty dla instytucji

Na początek zapraszamy do lektury spisu aktualnie trwających naborów do krajowych konkursów grantowych.

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Do 11 sierpnia (do g. 12) można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych. Do składania wniosków o dofinansowanie zaproszone są organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
 • rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
 • przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł, zaś koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Co ważne, wkład własny nie jest wymagany.

Regulamin Funduszu Pomocowego

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2020

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020. Od 4 sierpnia do 27 października lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację.

W konkursie można zaś otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty dla młodzieży. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły Program Równać Szanse

Konkurs dotacyjny Fundacji PZU – edycja 2020

W ramach tego konkursu aplikować o wsparcie mogą organizacje pozarządowe. Zaś projekty mają być realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Działania w ramach trwającego do 15 września naboru powinny dotyczyć edukacji. Mowa o konkursie „Z Fundacją PZU po lekcjach”, który ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu Fundacji PZU

Program grantowy WzMOCnij swoje otoczenie

Do 30 listopada trwa II edycja programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Do udziału Organizator zaprasza lokalne podmioty, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia.

Działania powinny dotyczyć:

 • zdrowia i opieki medycznej,
 • rozwoju lokalnej przestrzeni publicznej,
 • oświaty,
 • środowiska
 • innych kwestii.

O granty mogą aplikować gminy, jednostki organizacyjne gmin,  także organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie RP. Zaś maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wnioskować to 20 000 zł. Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Pełna dokumentacja Programu WzMOCnij swoje otoczenie

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Zaś Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanowiła wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Organizuje zatem konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

A konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze fizycznej. Jednocześnie ważne jest umacnianie takich wartości jak:

 • fair play,
 • współpraca,
 • poświęcenie,
 • patriotyzm,
 • idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Konkurs jest realizowany od 3 lipca do 31 października. Zaś wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.

Więcej informacji o konkursie Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Unijne granty dla instytucji

Zaś w tej części zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi unijnymi konkursami grantowymi.

Program Erasmus +

W ramach tego programu unijnego można jeszcze ubiegać się o wsparcie finansowe w obecnej perspektywie finansowej. A zatem na jakie działania jest jeszcze możliwość aplikacji?

 • Akcja 1

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października do godziny 12:00 czasu brukselskiego

 • Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 października do godziny 12:00 czasu brukselskiego

 • Akcja 3

Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą– 1 października do godziny 12:00 czasu brukselskiego

Więcej o Programie Erasmus +

Program Europa dla obywateli

Trwają także nabory wniosków na działania w ramach Programu „Europa dla obywateli”. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach:

 • Komponentu 2. Działania 2.1 Partnerstwo miast
 • Komponentu 2. Działania 2.2 Sieci miast
 • Komponentu 2. Działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin składania wniosków upływa zaś 1 września o godzinie 17:00.

Przewodnik Programu Europa dla obywateli

Visegrad Grants

Nie można zapomnieć także o programie finansowania współpracy między partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. O granty te mogą aplikować głównie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Co ważne, projekt musi być realizowany w partnerstwie z podmiotami z krajów grupy V4.

Wnioski mogą dotyczyć m.in. kultury, edukacji, innowacji, mediów, demokracji, polityki publicznej, rozwoju społecznego czy środowiska. W tym roku przewidziany jest jeszcze nabór do 1 października.

O Grantach Wyszehradzkich

Granty na działalność punktów Europe Direct

Komisja Europejska zaprasza organy publiczne lub podmioty prywatne, których misja obejmuje usługi publiczne i działalność informacyjną związaną z Unią Europejską. Wybrane Punkty staną się Partnerami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i będą miały za zadanie prowadzić działania informacyjne dotyczące Unii Europejskiej oraz wpływać na zaangażowanie obywateli.

Zaś kwota dotacji rocznej w okresie 2021-2025 będzie wynosić 30 400 euro, za wyjątkiem roku 2021, który będzie obejmował okres od 1 maja do 31 grudnia (dotacja na 2021 r. wyniesie 20 267 euro). Co istotne, przyznane granty nie mają na celu pokrycia wszystkich kosztów – wybrani Partnerzy muszą pozyskać wystarczające środki na prowadzenie działalności Punktu.

A ostateczny termin składania wniosków to 15 października, do g. 17 CET.

Ogłoszenie o grantach na działalność punktów Europe Direct

Zapraszamy do tego, by dowiedzieć się więcej o działaniach dla organizacji na portalu Moje Stypendium. Wszystkim instytucjom życzymy powodzenia w otrzymaniu wsparcia na działania!