fundusze unijne

8.01.2020

Fundusze unijne i krajowe dla organizacji stypendialnych 2020

Od 2018 roku regularnie publikujemy artykuły dotyczące wsparcia finansowego dla organizatorów programów stypendialnych. Cały cykl dostępny jest w zakładce artykułów dla organizatorówOrganizacje pozarządowe, firmy, szkoły czy samorządy realizujące własne programy stypendialne mogą poszukiwać funduszy na rozwój wśród grantów i konkursów unijnych, międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Z uwagi na duże zróżnicowanie instytucji stypendialnych istotnym elementem ubiegania się o środki jest weryfikacja, czy organizacja spełnia wymogi formalne fundatorów/grantodawców. 

 W poniższym artykule znajdziecie listę aktualnych konkursów na środki unijne oraz krajowe, które mogą potencjalnie wspierać dalszy rozwój organizatorów stypendialnych. Warto pamiętać, iż wnioski w konkursach grantowych mają charakter projektowy i mogą dotyczyć nie tyle kontynuacji programu stypendialnego, co np. wprowadzenia dodatkowych, pozafinansowych form aktywizacji stypendystów i absolwentów programu stypendialnego, realizacji badań, tworzenia publikacji i nie tylko.

Gdzie zatem szukać funduszy?

Program „Europa dla Obywateli”

Ten unijny program jest wsparciem dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich promujących aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim, demokracją, historią oraz kulturą. Niedawno opublikowano nowy przewodnik po programie – dostępny jest online w wersji anglojęzycznej.  W 2020 roku można składać wnioski w ramach dwóch komponentów programu:

Komponent 1:
Pamięć o przeszłości Europy – do 4 lutego

Komponent 2:
Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

 • Partnerstwo miast- do 4 lutego i do 1 września
 • Sieci miast – do 3 marca i do 1 września
 • Projekty społeczeństwa obywatelskiego – do 1 września 

Istotne jest, by wnioski złożyć do godziny 17:00 ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy. Wyniki każdego naboru zostaną opublikowane najpóźniej sześć miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

Więcej informacjina oficjalnej stronie : europadlaobywateli.pl

Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Kraje uczestniczące w programie to 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia. Całkowity budżet programu wynosi 14,7 mld euro.

Najbliższe nabory do składania wniosków dotyczą różnych akcji i sektorów Programu:

Akcja 1:

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – do 5 lutego do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – do 13 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 2:

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – do 5 lutego do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – do 24 marca do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Uniwersytety Europejskie – do 26 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Sojusze na rzecz wiedzy – do 26 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – do 26 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – do 5 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – do 5 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 3:

Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą– do 5 lutego do godziny 12:00 czasu brukselskiego

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – do 20 lutego do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska – do 2 kwietnia do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Małe partnerstwa współpracy – do 2 kwietnia do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – do 2 kwietnia do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Szczegóły na oficjalnej stronie Programu: erasmusplus.org.pl

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności wystartował już w 2016 r. jako inicjatywa umożliwiająca młodym ludziom w wieku 18-30 zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania solidarności w całej Europie. Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania powinny mieć charakter solidarnościowy.

Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży i organizacjom możliwość zaangażowania się w trwające od 2 do 12 miesięcy:

 • Projekty Wolontariatu
 • Staże i miejsca pracy
 • Projekty Solidarności

Najbliższy termin naboru dla instytucji chcących wziąć udział w programie to 5 lutego. 

Szczegółowe informacje dla organizacji: eks.org.pl

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Program ten to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez cały rok. I etap polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego pod adresem: https://bit.ly/2GLlSZy

W ciągu 30 dni od złożenia propozycji organizacja otrzymuje informację zwrotną. Wnioskodawcy ocenieni pozytywnie składają następnie szczegółowy wniosek – Project Application.

Program skierowany jest do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych, uczelni, mediów, szkół oraz osób fizycznych). Projekty powinny dotyczyć następujących obszarów:

 • Bezpieczeństwo,
 • Handel oraz energia,
 • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM,
 • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości,
 • Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce,
 • Wiedza o mediach.

Na stronie Ambasady znajdziemy wykaz pomysłów, które zazwyczaj są wspierane finansowo:

 • Kreatywne i innowacyjne propozycje
 • Zaangażowanie młodzieży, edukacja i programy budujące umiejętności przywódcze
 • Konferencje, warsztaty, fora, panele dyskusyjne i kursy mistrzowskie dotyczące tematów amerykańskich lub kwestii wspólnych interersów określonych w powyższych celach programu communities
 • Zaproszenie amerykańskiego mówcy lub artysty do Polski
 • Programy kulturalne, szczególnie te dotyczące młodzieży i ubogich
 • Wystawy amerykańskich artystów lub o amerykańskiej tematyce
 • Wsparcie radiowe, telewizyjne poszczególnych inicjatyw, promocja w social-media

Więcej na: pl.usembassy.gov

Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG) w ramach Programu „Równać Szanse”

Wkrótce dostępne będą informacje na temat naboru w roku 2020.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz biblioteki i domy kultury, które od 2008 r. zrealizowały min. jeden projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego. Celem OKG jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.  Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą min. 20 osób w wieku 13-19 lat.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje.

Zachęcamy do lektury innych publikacji i artykułów dla organizatorów programów stypendialnych!

Wszystkim instytucjom stypendialnym i organizacjom pragnącym zainicjować nowy program stypendialny życzymy powodzenia w realizacji działań, a także zachęcamy do współpracy i kontaktu z zespołem Programu Moje Stypendium!